„Ra­ve­li­no na­mai“ gai­vins se­na­mies­tį

 • Teksto dydis:

Klai­pė­dos se­na­mies­tis jau šių me­tų pa­bai­go­je gaus nau­ją in­jek­ci­ją jau­nų, gy­vy­be trykš­tan­čių pa­jė­gų. At­gai­vą at­neš be­veik pu­sant­ro šim­to šei­mų, įsi­kur­sian­čių vi­siš­kai ša­lia mies­to šir­dies – Ban­gų gat­vė­je.

Mies­to praei­tis – gre­ta

Ša­lia Kul­tū­ros fab­ri­ko ky­la di­de­lis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Jis ga­vo is­to­ri­ja dvel­kian­tį „Ra­ve­li­no na­mų“ var­dą.

Pats pa­va­di­ni­mas ver­čia gal­vo­ti apie kaž­ką se­no­viš­ko. Labiau su is­to­ri­ja ir pi­lių sta­ty­ba su­si­pa­ži­nu­siems žmonėms šis žo­dis pri­me­na lo­ty­niš­ką ra­ve­le­re. Šiuo žodžiu bū­da­vo va­di­na­mas tri­kam­pis pa­gal­bi­nis pa­sta­tas prie­šais tvir­to­vės grio­vį tarp bas­tio­nų.

Nau­jo­jo dau­gia­bu­čio pa­sta­to sta­ty­to­jai pa­si­rin­ko Ra­ve­li­no pa­va­di­ni­mą, priminda­mi šios Klai­pė­dos vie­tos da­lies is­to­ri­ją. XVII a. čia bu­vo įreng­ti įtvirtinimai sau­go­ję mies­tą. Ra­ve­li­nas reiš­kia tvir­tu­mą, ap­sau­gą ir ilgaamžiškumą.

Šis žo­dis – ne tik aliu­zi­ja į praei­tį, bet ir su­tei­kia vil­ties daug me­tų gy­ven­ti saugiai ir jau­kiai tvir­tuo­se na­muo­se.

Pats pa­va­di­ni­mas, dvel­kian­tis ke­lių šimt­me­čių mies­to praei­ti­mi, tie­sio­giai nurodo vie­tą, kur ne­tru­kus sto­vės sta­ti­nys.

Jis iš tie­sų bus vi­sai ša­lia ry­ti­nė­je mies­to pu­sė­je bu­vu­sių bas­tio­ni­nių se­no­sios Klai­pė­dos įtvir­ti­ni­mų, ku­riuos klai­pė­die­čiai da­bar daž­niau va­di­na Jo­no kal­ne­liu.

Įkur­tu­vės – me­tų ga­le

At­gims­tan­ti nau­jam gy­ve­ni­mui Jo­no kal­ne­lio erd­vė bus pri­tai­ky­ta mies­to gyvento­jams ir sve­čiams pail­sė­ti drau­ge su vai­kais, šei­mų pra­mo­goms bei mies­to šven­tėms reng­ti.

Taip se­na­mies­tis tar­si pra­si­plė­tė už se­no­sios mies­to ri­bos ir jau tuoj sieks prieš šimt­me­čius prie­mies­čiu va­din­tą, o da­bar pa­čio­je mies­to šir­dy­je esan­čią Ban­gų gat­vę.

„Ra­ve­li­no na­mų“ pa­va­di­ni­mas leis klai­pė­die­čiams pa­jus­ti, kad ten, kur anks­čiau bu­vo gi­na­mas tai­kus mies­to gy­ve­ni­mas, da­bar nė­ra už­mirš­ta gar­bin­ga mies­to praei­tis, o drau­ge ver­da kas­die­ny­bė, au­ga nau­ja kar­ta.

Jau šių me­tų pa­bai­go­je čia tu­rė­tų įsi­žieb­ti švie­sos „Ra­ve­li­no na­mų“ nau­ja­ku­rių lan­guo­se. Čia ap­si­gy­vens 134 šei­mos.

Iš­va­lė mies­to pikt­žaiz­dę

Dar vi­sai ne­se­niai Ban­gų gat­vės pra­džio­je sto­vė­jo ne­be­vei­kian­čio ta­ba­ko fabriko sta­ti­niai. Už jų, krū­muo­se ir iš­tuš­tė­ju­siuo­se pa­sta­tuo­se rink­da­vo­si benamiai. Pa­dė­tis ne­daug pa­si­kei­tė, kai di­džio­ji dalis ta­ba­ko fab­ri­ko pa­sta­tų buvo nu­griau­ta.

Vie­nas se­no­jo fab­ri­ko sta­ti­nių prieš ke­le­rius me­tus bu­vo re­konst­ruo­tas ir vir­to kul­tū­ros fab­ri­ku. Ta­da į šią vie­tą pa­trau­kė mies­to švie­suo­me­nė. Gai­vūs, naujoviš­ki ren­gi­niai pra­dė­jo žmo­nes trauk­ti atei­ti į šią mies­to pu­sę.

Ta­čiau ato­kiau šios vie­tos, o juo la­biau ar­čiau Jo­no kal­ne­lio žmo­nės veng­da­vo vaikš­ti­nė­ti, o su­te­mus steng­da­vo­si po ren­gi­nių kaip ga­li­ma grei­čiau pė­din­ti į labiau ap­švies­tą vie­tą ar­ba iš­va­žiuo­ti ma­ši­na.

Tam­sia­me, gau­siai krū­mais ap­žė­lu­sia­me plo­te gy­ve­no be­na­miai, daž­nai už­suk­da­vo kvai­ša­lų mė­gė­jai. Ši vie­ta kel­da­vo bai­mę.

Kai dar­bi­nin­kai čia ėmė ruoš­ti vie­tą sta­ty­bos dar­bams, pa­tys šiur­po nuo ra­di­nių: pa­nau­do­tų švirkš­tų, krū­vų šiukš­lių, be­na­mių guo­lių. Vi­sa tai din­go, šio­je vie­to­je jau plu­ša bū­riai sta­ty­bi­nin­kų. Jau tuoj pra­dės kil­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo sie­nos.

Ap­lin­kui – nau­ja ir se­na

Su „Ra­ve­li­nų na­mų“ gy­ven­to­jais sie­ja­ma se­na mies­to sva­jo­nė at­gai­vin­ti senamies­tį. Ša­lia gy­ve­nan­tys žmo­nės ne tik vaikš­ti­nės dėl pra­mo­gos senosiomis mies­to šir­dies gat­ve­lė­mis. Jie čia pirks, ieš­kos pa­slau­gų, gra­žins ir gau­sins šią vie­tą.

Jau da­bar Kū­lių Var­tų, Ban­gų, Til­žės gat­vės virs­ta pa­trauk­liu mies­tie­čiams seno­sios Klai­pė­dos kam­pu.

Vi­siš­kai ša­lia esan­čios „Švy­tu­rio“ alaus da­ryk­los re­konst­ruk­ci­ja at­vė­rė dar vie­ną iki šiol mies­tie­čiams bu­vu­sią ne­priei­na­mą vie­tą. Da­bar lan­ky­to­jai plūs­ta ir į alaus da­ryk­los mu­zie­jų, ir į res­to­ra­ną. Vi­siš­kai ša­lia ant­ram gy­ve­ni­mui ban­do­ma pri­kel­ti pa­sta­tų komp­lek­są, ku­ria­me yra vei­ku­si gy­dy­mo įstai­ga, po at­nau­ji­ni­mo tap­sian­tį dar vie­na šio kam­po puoš­me­na.

Vi­sai ne­tru­kus sa­vo vei­dą pa­keis ir se­no­ji tur­ga­vie­tė. Tai bus ne tik vie­ta mais­to pro­duk­tams nu­si­pirk­ti, tur­gus tu­rė­tų tap­ti ir rep­re­zen­tuo­jan­čia mies­tą vie­ta, kur vyks ir kul­tū­ros ren­gi­nių.

„Ra­ve­li­no na­mų“ gy­ven­to­jai per sa­vo lan­gus ma­tys ir jau šią va­sa­rą atnaujinamus mies­to įtvir­ti­ni­mus, o ki­to­je pu­sė­je – XIX a. pa­sta­ty­ta­me na­me įsikū­ru­sį, gat­vę puo­šian­tį vieš­bu­tį „Me­mel ho­tel“.

Smal­suo­liai ar­ti­miau­sio­se gat­ve­lė­se dar ras se­no­sios Klai­pė­dos pėd­sa­kų, apie tai vis dar by­lo­ja ir se­nie­ji gre­ti­mų gat­vių pa­va­di­ni­mai: But­sar­gių, Bal­ti­kal­nio, Tilžės.

Pa­to­gu gy­ven­ti ak­ty­viai

„Ra­ve­li­no na­mų“ gy­ven­to­jai ga­lės mė­gau­tis ne tik ža­liuo­jan­čiu Jo­no kal­ne­lio par­ku.

Dvi­ra­čių ta­kais, nu­ties­tais ša­lia Dan­gės, jau da­bar ga­li­ma pa­siek­ti Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­dą ir to­li­mes­nius pa­trauk­lius ob­jek­tus, nu­va­žiuo­ti iki jūros ar Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio kop­ly­čios, Va­sa­ros est­ra­dos. Tad ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do mė­gė­jams ši vie­ta pa­to­gi lai­ky­tis sa­vo įpro­čių gy­ven­ti jud­riai ir svei­kai.

Šio­je vie­to­je pa­to­gus su­si­sie­ki­mas viešuoju trans­por­tu. O sa­vu au­to­mo­bi­liu bet ku­ris mies­to kam­pas pa­sie­kia­mas per ke­lias mi­nu­tes, nes ši vie­ta yra geografinia­me Klai­pė­dos cent­re.

Ly­giai taip pat grei­tai pės­čio­mis ga­li­ma pa­siek­ti abu mies­to teat­rus: Klai­pė­dos dra­mos ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį mu­zi­ki­nį, vi­sas kul­tū­ros įstai­gas se­na­mies­ty­je bei šven­čių ir ren­gi­nių vie­ta tam­pan­čią mies­to pi­lia­vie­tę bei Krui­zi­nių lai­vų terminalą.

Ban­gų gat­vė­je gy­ve­nan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo ne­drums­čia di­de­lės, triukš­mą bei tar­šą ke­lian­čios pra­mo­nės įmo­nės.NAUJAUSI KOMENTARAI

Nezabitauskas

Nezabitauskas portretas
Liepa, autentikos negalima padaryti, ją galima tik sutvarkyti. Ir senamiesčio nereikia gaivinti, o reikia tik sutvarkyti. Atgaivinti reikia sovietmečiu pradėtą senamiesčio restauravimą, o pokariu sulipdytas visokias pašiūres pašalinti. Perkloti grindinį, kad žmogus eidamas grožėtųsi pastatais, o ne žiūrėtų sau po kojomis, bijodamas suklupti. Autovežimių į senamiestį neleisti - kam jie, jei visą senamiestį bet kuria kryptimi gali neskubėdamas praeiti per 5 minutes? Tuščias erdves ne užstatyti, o apželdinti, įkurti skverus su suoliukais ir gėlynais. Nieko daugiau senamiesčiui netrūksta.

Liepa

Liepa portretas
labai liūdna, kad palyginus su visokiomis statybomis, naujadarais Klaipėdos širdyje, negalime pasigirti tokia pat architektūrinio Paveldo restauravimo gausa.Kreivi tie mūsų verslininkai ir savivaldybininkai:D).Suprojektuoti miestui apartamentai, stikloidai, naujieji daugiabučiai rodo projektuotojų kaimiškumą ir neretai gilią idėjos provinciją.Kaip jūs nesuprantate, kad jeigu padarysite kuo daugiau autentikos, tuo daugiau miestas pataps patrauklesnis ne tik turistams, bet ir vietiniams?Iš to jūsų pelnas tik didės..

o

o portretas
kam ji gaivinti?
VISI KOMENTARAI 36
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių