Lietuvos gintaras „užrakintas“ marių dugne

Prieš kelis metus Kuršių mariose planuota pramoniniu būdu išgauti gintarą, tačiau bet kokią gavybą sutrikdė 44 kartus pakeltas gintaro išteklių mokestis.

Gintaras – 119 ha plote

Dar 1993–1994 metais ir 1997-aisiais Lietuvos geologai Kuršių marių dugne aptiko keletą perspektyvių gintaro žaliavos klodų. Iš viso Kuršių mariose rasti penki gintaro telkiniai. Juose yra apie 350 tonų gintaro. Pats didžiausias maždaug apie 112 tonų gintaro telkinys yra ties Juodkrante.

Šiomis dienomis Seime svarstytas valstybinių gamtos išteklių įstatymas, kurio pagrindinė nuostata sugrąžinti situaciją, kai gintarą Lietuvoje apsimokėtų kasti pramoniniu būdu.

„2015 me­tais in­dek­suo­jant mo­kes­tį už že­mės iš­tek­lius, tuo­met vi­siems iš­tek­liams jis bu­vo pa­kel­tas 37 proc., o gin­ta­rui jis bu­vo pa­kel­tas 4400 proc., tai yra nuo 27 iki 900 eu­rų už ki­log­ra­mą ar­ba už ma­žes­nes frak­ci­jas 280 eu­rų. To­dėl mes, bū­da­mi gin­ta­ro ša­li­mi, ga­li­me gir­tis tik gin­ta­ru, ku­ris ran­da­mas pa­plū­di­miuo­se, bet ne­iš­gau­na­mas Ne­rin­go­je, ten ku­ria­mos dar­bo vie­tos, iš ma­rių dug­no, kur yra pre­li­mi­na­riai nu­ma­ty­ta, kad ga­li bū­ti iš­gau­ta iš maž­daug 119 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jos tel­ki­nio“, - teigė Seimo narys Simonas Gentvilas.

Jis pasiūlė grąžinti buvusį 27 eurų gintaro mokestį.

Jo tėvas, taip pat Seimo narys Eugenijus Gentvilas, dar 2015 metais siūlė nekelti mokesčio už gintarą, nes tai sužlugdys bet kokį gintaro gavybą Lietuvoje.

Tačiau, kaip dažnai būna, skaičiuojant matematiškai buvo išvesta, kad į Lietuvos biudžetą už gintarą papildomai įplauks apie 41 mln. eurų. 

Kontrabanda iš Kaliningrado

To neįvyko. Gintaras Lietuvoje neišgaunamas. Nuo gintaro gavybos į Lietuvos biudžetą nepateko nė vienas euras.

Pradžioje suklestėjo rusiško gintaro įvežimas iš Kaliningrado srities. Dabar ir jo mažėja.

„Yra žmo­nių, ku­rie šian­dien yra pra­si­mu­šę ke­lius, iš „Jan­tar­nyj“ gin­ta­ro ga­vy­bos ra­jo­no Ka­li­ning­ra­de. Jie įsi­ve­ža gin­ta­rą į Lie­tu­vą, čia par­duo­da ir yra la­bai stip­riai su­in­te­re­suo­ti, kad ne­at­si­ras­tų gin­ta­ro ga­vy­ba Lie­tu­vo­je, nes ta­da jų ver­slui at­si­ras­tų kon­ku­ren­tai. Gal­būt ši­tie žmo­nės ir džiau­gia­si, kad pa­di­dė­jo gin­ta­ro ga­vy­bos mo­kes­čiai Lie­tu­vo­je ir suž­lu­go kon­kur­sas. Da­bar mo­no­po­lis iš­li­kęs“, - svarstė E.Gentvilas.

Šiuo metu gintaro eksportas iš Kaliningrado srities yra smarkiai sumažėjęs. Lietuvos ju­ve­ly­rai pajuto Bal­ti­jos gin­ta­ro sto­ką.

„Jei Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je „Jan­tar­nyj“ ka­syk­lo­je gin­ta­ras ne­pri­ei­na­mas, tai rei­kia eks­plo­a­tuo­ti sa­vo gin­ta­rą. Bet tu­rė­da­mi mil­ži­niš­ką mo­kes­tį, ku­ris yra ne­pro­por­cin­gas, gal iš es­mės pri­im­ki­me re­zo­liu­ci­ją, kad draus­tu­me gin­ta­ro ga­vy­bą Lie­tu­vo­je ir pa­li­ki­me jį mū­sų ma­rių dug­ne“, – svarstė S.Gentvilas. Dabartinis išteklių tarifas gintarą tarsi užrakina Kuršių marių dugne.

Jo nuomone, saikingai eksploatuojamas lie­tu­viš­kas gin­ta­ras bū­tų ša­lies įvaiz­džio da­lis ir at­sto­vau­tų Lie­tu­vai. Šian­dien tas gin­ta­ras, ku­ris pa­ten­ka, yra pa­plū­di­miuo­se su­rink­tas at­si­tik­ti­nis gin­taras ar­ba im­por­tuo­tas gin­ta­ras. Sa­vą gin­ta­rą, ku­rį tu­ri­me mū­sų po­že­miuo­se, tik­rai ga­lė­tu­me eks­plo­a­tuo­ti.

Pakibęs gintarinis turizmas

„Man gin­ta­ro ap­dir­bė­jai aiš­ki­no, kad ne gin­ta­ro ga­ba­lo dy­dis le­mia, o ga­li­my­bė jį ap­dirb­ti. Ap­mo­kes­ti­ni­mas pa­gal gin­ta­ro ga­ba­liu­kų dy­dį bu­vo vi­siš­kai be­pras­mis. Pats ra­šiau straips­nį, kad da­bar ne­įvyks joks kon­kur­sas, į biu­dže­tą ne­įkap­sės nė vie­nas eu­ras. Taip ir at­si­ti­ko. Ne­kar­to­ki­me klai­dų, ne­pa­si­li­ki­me su klai­da“, - aiškino E.Gentvilas.

Bet gintaro gavyba Kuršių mariose turi ir rimtų oponentų. Vienas jų Seimo narys Kęstutis Mažeika.

„Pirmiausia rei­kė­tų at­lik­ti  ty­ri­mus, kiek tų gintaro iš­tek­lių yra. Ma­no ži­nio­mis, jie yra ri­bo­ti, ypa­tin­gai ma­ži. Jei­gu šian­dien su­ma­žin­si­me ir lei­si­me iš­nau­do­ti tuos iš­tek­lius ga­lu­ti­nai, ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu ne­bus net ką mums svar­s­ty­ti ir ko­kio nors mo­kes­čio įves­ti, nes tas gin­ta­ras bus ran­da­mas tik po aud­ros jū­ro­je ma­žais ga­ba­lė­liais ir jį rinks pa­vie­niai žmo­nės. Siū­lau iš­sau­go­ti ga­li­my­bę nau­do­ti gintaro iš­tek­lius tik edu­ka­ci­jos ir ki­tais kul­tū­ros pa­vel­do tiks­lais“, – teigė jis.

Seimas kol kas nėra nusiteikęs keisti Valstybės išteklių įstatymo, pernelyg išpūsta gintaro gavybos kaina nesikeis.

Prieš kurį laiką Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija rengė koncepciją, kurios tikslas pritaikyti prie Juodkrantės esančią Gintaro įlanką istorinio pažinimo reikmėms. Buvo planuojama, kad čia pramoniniu būdu bus išgaunamas gintaras ir tą procesą galės pamatyti turistai plukdomi laiveliais. Deja, kol kas tokios galimybės nėra. Niekas nesirengia išgauti gintaro kol toks didžiulis nepamatuotas mokestis už jo kilogramą.NAUJAUSI KOMENTARAI

Čiulpk bybi Gentvilai

Čiulpk bybi Gentvilai portretas
Supisti liberastai!Tai ir tas padla su savo atžala nori prasisukti,kaip tas pideras Msiulis kiauliasnukis.Kuriam iš švanco bega gira.Vaišinkitės.

efka

efka portretas
Nu jo,jau viska ka galejote susitvarkete,dabar dar gintara beliko issikasti ir tada kaip jau ir viskas.Von ziurkes.

Tai jau taip

Tai jau taip portretas
Ir dar iš pačių marių kas liks, pradėjus pramoniniu būdu gintarą kasti? Ar matėt, kaip tai atrodo Jantarnyj?
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių