Prie Kau­no ma­rių – dau­giau tvar­kos

 • Teksto dydis:

Kau­no ma­rių pa­kran­tė­se tei­sės ak­tai ne­ga­lio­ja. To­kia lo­gi­ka grei­čiau­siai il­gą lai­ką va­do­va­vo­si van­dens pra­mo­gų mė­gė­jai, be lei­di­mų Kau­no ma­rių pa­kran­tė­se įsi­ren­gę ir eksp­loa­ta­vę prieplau­kas, sa­va­va­liš­kai ant ža­lių­jų ve­jų lai­kę lai­vus ir įren­gi­nius jiems ga­ben­ti.

Įp­ro­tis ne­ly­gu įsta­ty­mui

Kau­no mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė siū­ly­mui Kau­no ma­rių pakrantė­je įreng­ti lai­vų sta­ty­mo ir lai­ky­mo aikš­te­les, jas įtrau­kiant į rink­lia­vų są­ra­šą. To­kiu bū­du no­ri­ma įves­ti aiškią ir skaid­rią tvar­ką va­di­na­mo­jo­je Nep­tū­no įlan­ko­je (teri­to­ri­ja R.Ka­lan­tos gat­vė­je nuo 128 iki 130 pa­sta­to), visus lai­vus bei jų ga­be­ni­mo ir kė­li­mo įren­gi­nius patraukiant nuo ža­lių­jų zo­nų, ve­jų ir pan.

„Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei kaž­kas at­va­žiuo­tų į mies­to cent­rą ir pus­me­čiui ant ža­lio­sios ve­jos pa­lik­tų au­to­mo­bi­li­nę prie­ka­bą. Juk tai nie­kam neat­ro­dy­tų nor­ma­lu. Tik­rai yra sa­vi­nin­kų, ku­rie tu­ri ga­li­my­bę jach­tas lai­ky­ti nuosa­va­me kie­me ar ras­tų ki­tų lai­ky­mo vie­tų, ta­čiau dau­ge­lis juos pa­lie­ka neleis­tino­se vie­to­se“, – pa­sa­ko­jo biu­dže­ti­nės įstai­gos „Par­ka­vi­mas Kau­ne“ direk­to­rius Jus­tas Li­ma­naus­kas.

Sa­vi­nin­kai in­for­muo­ti iš anks­to

Kas­met ant pie­vos ma­rių įlan­kos pa­kran­tė­se stūk­so­da­vo apie 60–70 lai­vų. Jie ne­ju­di­na­mi sto­vė­da­vo po pus­me­tį ir dau­giau. Pat­rau­kus lai­vus ir jų ga­be­ni­mo ra­tu­kus bei ki­tą įran­gą, at­si­ras dau­giau ga­li­my­bių pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką – nu­šie­nau­ti pa­kran­tes, ap­ge­nė­ti me­džius ir t.t.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pa­sak Pet­ra­šiū­nų se­niū­nės As­tos Chan­ko, sie­kiant įves­ti tvar­ką, dar per­nai savi­nin­kai bu­vo in­for­muo­ti apie sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­mą per tam tik­rą lai­ką iškelti sa­vo tur­tą. Vė­liau dėl ka­ran­ti­no ter­mi­nas bu­vo ke­lis kar­tus pra­tęs­tas. Dalis žmo­nių su­rea­ga­vo iš­kart, da­lis – vė­liau, bet bu­vo ir to­kių, ku­rie pra­šy­mus ig­no­ra­vo. Ga­liau­siai, praė­jus pa­sku­ti­niams ter­mi­nams, im­ta­si veiks­mų – pakrantę už­grioz­di­nę įren­gi­niai iš­ga­ben­ti į sa­vi­val­dy­bės sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, iš kur sa­vi­nin­kai juos ga­lės at­siim­ti.

Kau­no ma­rių prieigo­se iš­si­plės dvi­ra­čių ta­kai, ki­ta inf­rast­ruk­tū­ra, o ši vie­to­vė taps dar patrauk­les­nė tiek kau­nie­čiams, tiek mies­to sve­čiams.

Ant­ruo­ju eta­pu bus im­ta­si ne­le­ga­liai lai­ko­mų lai­vų ir val­čių ga­be­ni­mo. Dėl da­lies jų ras­tas komp­ro­mi­sas – kai ku­riems, at­si­žvel­giant į si­tua­ci­ją, leis­ta baig­ti vasaros se­zo­ną.

Pet­ra­šiū­nų se­niū­ni­jos ži­nio­mis, Nep­tū­no įlan­ko­je, dar va­di­na­mo­je mo­tor­lai­vių įlan­ka, bu­vo įreng­tos be­maž sep­ty­nios prie­plau­kos, iš ku­rių tik ke­lios tu­rė­jo bent for­ma­lų mies­to su­ti­ki­mą. Ki­tos iš­ki­lo be jo­kių lei­di­mų, to­dėl sa­vi­nin­kų bu­vo papra­šy­ta pa­ša­lin­ti ir šiuos įren­gi­nius.

Adek­va­tus rink­lia­vos dy­dis

„Kau­no šva­ra“ at­li­ko bū­ti­nus te­ri­to­ri­jos va­ly­mo ir tvar­ky­mo dar­bus. Sau­gu­mui už­tik­rin­ti pla­nuo­ja­ma įreng­ti lai­vų par­ka­vi­mo aikš­te­lių ski­ria­mą­ją tvo­re­lę ir apšvie­ti­mą, su­mon­tuo­ti vaiz­do ka­me­ras.

Pa­gal nu­ma­ty­tus įkai­nius, mė­nuo lai­ky­mo Nep­tū­no įlan­kos aikš­te­lė­je kai­nuo­tų 34 eu­rus. Tai yra ma­žiau nei, pa­vyz­džiui, ka­te­rio sa­vi­nin­kui kai­nuo­ja de­ga­lai, su­de­gi­na­mi per vie­ną va­lan­dą pa­si­plau­kio­ji­mo.

Dar pi­giau ka­te­rius ar jach­tas ga­li­ma lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kio par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je, esan­čio­je Is­lan­di­jos pl. 201/203. Taip sie­kia­ma pa­ska­tin­ti sa­vi­nin­kus ne se­zo­no me­tu iš­si­ga­ben­ti trans­por­tą iš pa­kran­tės.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Gy­ven­to­jai lau­kia per­mai­nų

Aikš­te­lių įren­gi­mas taps tik pir­mi­ne įžan­ga į sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mą di­de­lės apim­ties pro­jek­tą, api­man­tį Kau­no ma­rių įlan­kos uos­to (prie­plau­kos) ir buriavimo spor­to ba­zės sta­ty­bą. Ja­me nu­ma­ty­ti reikš­min­gi sta­ty­bos ir atnaujinimo dar­bai, įlan­ką pa­ver­sian­tys van­dens pra­mo­gų mė­gė­jų trau­kos centru. Pla­nuo­ja­ma įreng­ti pa­to­gų uos­tą, pės­čių­jų ta­kus, plau­kio­jan­čias prieplau­kas ir kt.

Pa­sak A.Chan­ko, šio pro­jek­to star­to la­bai lau­kia tiek vie­tos gy­ven­to­jai, tiek ir ki­ti Jachtk­lu­bą bei Pa­žais­lio apy­lin­kes pa­mė­gę lan­ky­to­jai.

„Tu­ri­me ne­ma­žai jau­nų šei­mų, to­dėl daug kas do­mi­si, ka­da Kau­no ma­rių prieigo­se iš­si­plės dvi­ra­čių ta­kai, ki­ta inf­rast­ruk­tū­ra, o ši vie­to­vė taps dar patrauk­les­nė tiek kau­nie­čiams, tiek mies­to sve­čiams“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.


Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ti įkai­niai:

Už prie­ka­bos, skir­tos van­dens trans­por­to prie­mo­nėms vež­ti, ar­ba kilb­lo­ko su van­dens trans­por­to prie­mo­ne sto­vė­ji­mą: Il­ga­lai­kio sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je Islandijos pl. 201/203 1 mėn. – 25 eu­rai, 3 mėn. – 75 eu­rai. Te­ri­to­ri­jo­je nuo R.Ka­lan­tos g. 128 iki R. Ka­lan­tos g. 130 1 mėn. – 34 eu­rai, 3 mėn. – 100 eu­rų.

Už kilb­lo­ko be van­dens trans­por­to prie­mo­nės sto­vė­ji­mo vie­tą: Il­ga­lai­kio stovėjimo aikš­te­lė­je Is­lan­di­jos pl. 201/203 1 mėn. – 13 eu­rų, 3 mėn. – 38 eu­rai. Te­ri­to­ri­jo­je nuo R.Ka­lan­tos g. 128 iki R.Ka­lan­tos g. 130 1 mėn. – 17 eu­rų, 3 mėn. – 50 eu­rų. Dėl lai­vų pa­sta­ty­mo kreip­tis į biu­dže­ti­nę įstai­gą „Par­ka­vi­mas Kau­ne“.  NAUJAUSI KOMENTARAI

Jachtininkas

Jachtininkas portretas
Kodėl mes, laikantys Kauno Žalgirio jachtklube už savo prišvartuotas jachtutes turime mokėti uosto nuomą pagal jachtos ilgį pagal nustatytus tarifus, o anie dilgynių uoste nieko nemoka, teršia ir laiko griozdus ant kranto.Valio. Teisybė nugalėjo!

Kempiniukas plačiakelnis

Kempiniukas plačiakelnis portretas
Klausimas kiek kartų per 30 metų aplink šitą įlanka buvo renkamos šiukšlės ir pjaunama žolė? Gal kokį vieną kartą.

Dieduko_blynai

Dieduko_blynai portretas
Siekiama naglai pasipelnyti, puikiai suprantant, kad iš dangaus naujos jachtos ir nauji kateriai į naująjį jachtklubą neatskris. Dabartiniai laivai BUS PRIVERSTI švartuotis Savivaldybės naujoje marinoje. Nenoriu būti blogu pranašu, bet laikas parodys kokios jachtos švartuosis architekto Šarūno Kiaunės suprojektuotame ir naujai statomame Kauno savivaldybės jachtklube. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tadas Metelionis tikina, jog savivaldybės tikslas YRA IŠLAIKYTI BURIUOTOJUS, kad jie norėtų čia laivus laikyti ir toliau, o uždirbti iš šio projekto nesiekiama, todėl kainą sudarys prieplaukos išlaikymo ir administravimo kaštai. „Mes šią infrastruktūrą kuriame ne kažkam kitam, o būtent jiems ir suprantame, kad jeigu tie įkainiai bus neadekvačiai dideli, nepriimtini, tie buriuotojai bus priversti tuos laivus švartuoti kitur“, – teigė jis.
VISI KOMENTARAI 18
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių