Ži­nių pa­tvir­ti­ni­mui – pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mas

 • Teksto dydis:

Pas­te­bi­ma, kad sa­viš­vie­tos ir ne­for­ma­liuo­ju bū­du įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo ga­li­my­be Lie­tu­vo­je su­si­do­mi vis dau­giau žmo­nių. Klai­pė­dos Er­nes­to Gal­va­naus­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ši ga­li­my­bė nau­din­ga tiek as­me­niui, ke­ti­nan­čiam ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, tiek darb­da­viui.

Ver­ti­na spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja

Tie­sio­gi­nia­me dar­be, sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je, ne­for­ma­liojo mo­ky­mo kur­suo­se, sta­žuo­tė­se ar ki­tu bū­du pra­kti­nių įgūdžių ir kom­pe­ten­ci­jų įgi­ję žmo­nės pa­pras­tai ne­gau­na tai pa­tvir­ti­nan­čio dip­lo­mo ar kom­pe­ten­ci­jos pa­žy­mė­ji­mo. Nors įsi­dar­bi­nant to­kio do­ku­men­to jiems ne­re­tai pri­rei­kia.

Klai­pė­do­je jau ku­rį lai­ką sa­vai­mi­niu bū­du įgy­tos ži­nios, įgū­džiai ar ge­bė­ji­mai ga­li bū­ti ati­tin­ka­mai įver­tin­ti Klaipėdos Er­nes­to Gal­va­naus­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo centre.

As­muo, tu­rin­tis pra­kti­nės pa­tir­ties tam tik­ro­je sri­ty­je, ga­li kreip­tis į mo­ky­mo įstaigą ir pa­teik­ti pra­šy­mą dėl anks­čiau įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo.

Pa­tei­kiant pra­šy­mą bū­ti­na pri­sta­ty­ti ir pra­kti­nę pa­tir­tį, ir anks­tes­nio mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus. Ta­da su­da­ro­ma konk­re­čios sri­ties specia­lis­tų ko­mi­si­ja, ku­rios už­duo­tis – įver­tin­ti anks­čiau įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas ir jas pri­pa­žin­ti.

No­rint for­ma­li­zuo­ti pri­pa­žin­tas kom­pe­ten­ci­jas, lai­ko­mas kva­li­fi­ka­ci­nis egzaminas, ku­riam as­muo ruo­šia­si kon­sul­tuo­da­ma­sis su mo­ky­to­jais. Iš­lai­kius eg­za­mi­ną, as­me­niui iš­duo­da­mas pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mas. Šios pro­ce­dū­ros truk­mė yra 20 dar­bo die­nų.

Am­žius – ne ri­ba

Rei­ka­la­vi­mai no­rin­tie­siems ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jas nė­ra aukš­ti.

Be to, kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­se ga­li da­ly­vau­ti bet ko­kio am­žiaus žmonės, tu­rin­tys teo­ri­nių ži­nių ir pra­kti­nės dar­bo pa­tir­ties to­je sri­ty­je, ku­rio­je keti­na for­ma­li­zuo­ti sa­vo įgy­tas ži­nias.

„Vi­si rei­ka­la­vi­mai yra iš­dės­ty­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mo­se. Pa­vyz­džiui, norint mo­ky­tis pa­gal svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­gra­mas, bū­ti­nas vi­du­ri­nis išsilavinimas. Yra pro­gra­mų, ku­rio­se nu­ro­dy­tas pri­va­lo­mas pa­grin­di­nis ar net pra­di­nis iš­si­la­vi­ni­mas. To­dėl yra įvai­rių kva­li­fi­ka­ci­jos ly­gių pro­gra­mų Lie­tu­vos kva­li­fi­ka­ci­jų san­da­ro­je. As­muo ga­li pa­si­rink­ti pa­gal at­lie­ka­mo dar­bo po­bū­dį“, – tei­gė Klai­pė­dos Er­nes­to Gal­va­naus­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro Tęs­ti­nio mo­ky­mo sky­riaus ve­dė­ja dr. In­ga Iž­do­nai­tė-Me­džiū­nie­nė.

Nau­da – nea­be­jo­ti­na

Įgy­ti kva­li­fi­ka­ci­ją ir gau­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mą, ku­ris at­ver­tų ke­lius į dar­bo rin­ką, įma­no­ma per 20 dar­bo die­nų.

Pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be ska­ti­na­mi ir darb­da­viai, tu­rin­tys dar­buo­to­jų be for­ma­lios kva­li­fi­ka­ci­jos.

Juo­lab kad Klai­pė­dos Er­nes­to Gal­va­naus­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­re rink­tis yra iš ko – kom­pe­ten­ci­jos čia pri­pa­žįs­ta­mos pa­gal 23 spe­cia­ly­bes. Pag­rin­di­nės pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų sri­tys yra svei­ka­tos prie­žiū­ros, sta­ty­bos ir transpor­to sek­to­riai.

Šiuo me­tu pa­čios po­pu­lia­riau­sios – slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jo, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo, par­da­vė­jo, vi­rė­jo, ap­dai­li­nin­ko, ply­te­lių klo­jė­jo, sta­liaus, su­vi­rin­to­jo, san­tech­ni­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mos.

Pa­sak dr. I.Iž­do­nai­tės-Me­džiū­nie­nės, ši mo­ky­mo­si for­ma tam­pa vis populiaresnė dėl vi­siems priei­na­mų są­ly­gų. Vien tik per­nai sa­viš­vie­tos ir neforma­liuo­ju bū­du įgy­tų kom­pe­ten­ci­jų pri­pa­ži­ni­mui pra­šy­mus pa­tei­kė 114 asme­nų.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių