Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja – jau ir Lie­tu­vo­je

 • Teksto dydis:

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė – pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se įdie­gė nau­ją tech­no­lo­gi­ją – ro­bo­ti­nę chi­rur­gi­ją. Per pir­mą­ją sa­vai­tę sėk­min­gai at­lik­ta 11 ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų pil­vo chi­rur­gi­jo­je, uro­lo­gi­jo­je ir gi­ne­ko­lo­gi­jo­je.

Ro­bo­tai me­di­ci­no­je – kas tai?

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas pro­f. ha­bil. dr. Vin­sas Ja­nu­šo­nis sa­kė, kad me­di­ci­ni­nių ro­bo­tų, ypač chi­rur­gi­jos sri­ty­je, die­gi­mas ir vys­ty­mas Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je bu­vo vie­nas iš ke­tu­rių pro­ver­žių blo­kų, jo dek­la­ruo­tų bū­si­mos 2018–2023 m. li­go­ni­nės veik­los pro­gra­mo­je, da­ly­vau­jant šių me­tų kon­kur­se vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­rei­goms užim­ti.

Kas gi tie ro­bo­tai me­di­ci­no­je? Komentuoja vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas pro­f. ha­bil. dr. V.Ja­nu­šo­nis: „Yra ke­le­tas ro­bo­to api­brė­ži­mų: kad tai me­cha­niz­mas, ku­ris ga­li bū­ti pa­na­šus į žmo­gų ir at­lik­ti iš anks­to nu­ro­dy­tas me­cha­ni­nes už­duo­tis; kad tai bet koks me­cha­ni­nis įren­gi­nys, ku­ris at­lie­ka me­cha­ni­nes, pa­na­šias į žmo­gaus funk­ci­jas. Kar­tu ro­bo­tas yra ne vien ma­ši­na, o ir in­for­ma­ci­nė, in­te­lek­ti­nė sis­te­ma. Ro­bo­to api­brė­ži­mas at­si­ra­do po Ka­re­lo Ča­pe­ko 1921 me­tais iš­leis­tos kny­gos „RUR“ („Rossum,s uni­ver­sal ro­bots“).

Jau 1980 m. NA­SA su Stan­for­do moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­to moks­li­nin­kais ėmė do­mė­tis ro­bo­ti­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir vir­tua­lia rea­ly­be, o netrukus JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­tas ėmė kur­ti te­le­chi­rur­gi­jos sis­te­mas, ku­rios leis­tų su­žeis­tus ka­rius ope­ruo­ti per at­stu­mą.

Iki šiol gar­siau­sia te­le­chi­rur­gi­nė ope­ra­ci­ja pa­va­din­ta Lind­ber­go var­du – žmo­gaus, ku­ris pir­ma­sis 1927 m. be su­sto­ji­mo nu­skri­do iš Niu­jor­ko į Pa­ry­žių. Ši Lindbergo ope­ra­ci­ja at­lik­ta 2001 m. rug­sė­jo 7 d.: profe­so­rius Ža­kas Ma­res­ko, bū­da­mas Niu­jor­ke ir val­dy­da­mas ro­bo­tą, at­li­ko ope­ra­ci­ją pa­cien­tei, esan­čiai Štras­bur­ge – pa­ša­li­no tul­žies pūs­lę.“

Pra­džia – Ame­ri­ko­je

Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja pa­sau­ly­je pra­si­dė­jo 1999 m., kai ame­ri­kie­čių kom­pa­ni­ja „In­tui­ti­ve Sur­ge­ry“ iš­lei­do pir­mą­jį sa­vo da Vin­ci ro­bo­tą. Šiuo me­tu įdieg­tas jau ket­vir­tos kar­tos da Vin­ci ro­bo­tas, ku­ris lei­džia at­lik­ti su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas.

Dauguma kom­pa­ni­jų šiuo me­tu ku­ria nau­jas ro­bo­ti­nes sis­te­mas, iš ku­rių dvi jau ap­ro­buo­tos ir nau­do­ja­mos: „Sen­han­ce Tran­sen­te­rix“ ir „Med­ro­bo­tics“ ro­bo­ti­nės sis­te­mos (pa­sta­ro­ji skir­ta tik ri­bo­toms in­di­ka­ci­joms – gerk­lės ir tie­sio­sios žar­nos chi­rur­gi­jai).

Šiuo me­tu jau yra beveik 5 tūks­t. ro­bo­ti­nių sis­te­mų įvai­riau­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se, ži­no­ma, dau­giau­sia jų yra Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Pa­sau­ly­je jau at­lik­ta virš 3 mln. ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų.

„Ro­bo­ti­nės tech­no­lo­gi­jos chi­rur­gi­jo­je es­mė – pui­kus ope­ra­ci­nio lau­ko vaiz­das, ku­ris yra erd­vi­nis bei tu­ri ypa­č ge­rą raiš­ką, ro­bo­ti­niai inst­ru­men­tai, ku­rie val­do­mi nuo­to­li­niu bū­du iš val­dy­mo kon­so­lės, yra ar­ti­ku­liuo­ti ir to­dėl įga­li­na ko­ky­biš­kai at­lik­ti ope­ra­ci­jas ma­žo­se erd­vė­se, ro­bo­ti­nių inst­ru­men­tų val­dy­mo tiks­lu­mas, nes su­ma­ži­na­ma bet ko­kia ran­kų pa­ša­li­nio ju­de­sio įta­ka pa­grin­di­niam ju­de­siui at­lik­ti.

Ne mažiau svarbu ir chi­rur­go nuo­var­gis, ku­ris yra ženk­liai ma­žes­nis, nes dir­ba­ma la­bai er­go­no­mi­nė­mis są­ly­go­mis. To­dėl ši chi­rur­gi­ja spar­čiai ra­do sa­vo vie­tą tiek pil­vo chi­rur­gi­jo­je, tiek uro­lo­gi­jo­je, tiek gi­ne­ko­lo­gi­jo­je, tiek krū­ti­nės chi­rur­gi­jo­je bei ki­to­se chi­rur­gi­jos rū­šy­se.

Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad ypač grei­tai ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja įsi­tvir­ti­no at­lie­kant pro­sta­tos vė­žio ope­ra­ci­jas, nes tiek on­ko­lo­gi­niai re­zul­ta­tai, tiek funk­ci­niai re­zul­ta­tai pra­no­ko at­vi­ros ir la­pa­ros­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos re­zul­ta­tus. Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos pa­grin­di­niai pri­va­lu­mai – pui­kus ope­ra­ci­nio lau­ko ma­ty­mas bei ypa­tin­gas ju­de­sių tiks­lu­mas, tad pa­ge­rė­ja ope­ra­ci­jos ko­ky­bė – tai lei­do šiai nau­jo ti­po chi­rur­gi­jai įsi­tvir­tin­ti ir to­liau spar­čiai vys­ty­tis“, – aiš­ki­no li­go­ni­nės va­do­vas.

Pri­tai­ky­mas – įvai­ria­pu­sis

Su ro­bo­tu ga­li­ma pa­da­ry­ti įvai­rias ope­ra­ci­jas dau­ge­ly­je chi­rur­gi­jos sri­čių. Pag­rin­di­nis pri­va­lu­mas – ge­res­nis ma­to­mu­mas, pre­ci­žiš­kes­nė ir tiks­les­nė ope­ra­ci­ja, lei­džian­ti pa­siek­ti ge­res­nių anks­ty­vų ir vė­ly­vų (funk­ci­niai, gy­ve­ni­mo ko­ky­bės) re­zul­ta­tų.

Ypač ši chi­rur­gi­ja pa­si­tei­si­no ope­ruo­jant pro­sta­tos vė­žį – šiais me­tais pa­skelb­ta me­tų ana­li­zė iš be­veik 17 tūkst. ope­ruo­tų pa­cien­tų pa­ro­dė, kad ro­bo­tu ope­ruo­jant pro­sta­tos vė­žį bu­vo ma­žes­nis krau­jo pra­ra­di­mas, ma­žiau rei­kė­jo krau­jo per­py­li­mų, bu­vo ge­res­nė pa­ša­lin­to ope­ra­ci­nio pre­pa­ra­to ko­ky­bė, pa­vy­ko ge­riau iš­sau­go­ti ner­vi­nius rez­gi­nius, tad ma­žiau pa­cien­tų skun­dė­si po ope­ra­ci­jos su­tri­ku­sia ly­ti­ne funk­ci­ja ar at­si­ra­du­siu šla­pi­mo ne­lai­ky­mu.

Šian­dien virš 90 pro­c. ope­ra­ci­jų dėl pro­sta­tos vė­žio Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se yra ro­bo­ti­nės!

2017 m. ko­rė­jie­čiai pa­skel­bė pir­mą­jį moks­li­nį straips­nį, ku­ria­me pa­ro­dė, kad po ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų dėl tie­sio­sios žar­nos vė­žio bu­vo ge­res­ni on­ko­lo­gi­niai re­zul­ta­tai: ge­res­nis 5 me­tų iš­gy­ve­na­mu­mas, il­ges­nis lai­kas iki re­ci­dy­vo ir be li­gos pro­gre­sa­vi­mo. Vis dau­giau ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos pri­va­lu­mų skel­bia­ma ir ki­to­se chi­rur­gi­jos sri­ty­se.

Pa­cien­tai ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos pri­va­lu­mus grei­tai įver­ti­no. Gru­pė Ang­li­jos pro­fe­so­rių moks­li­nin­kų, va­do­vau­ja­mų pro­f. dr. Ajay Ag­gar­walo, pa­skel­bė pla­taus dau­gia­me­čio ty­ri­mo nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo chi­rur­gi­jo­je, ypač ope­ruo­jant pro­sta­tos vė­žį, duo­me­nis.

Ka­dan­gi Ang­li­jo­je pi­ni­gai „se­ka“ pa­skui li­go­nį, da­lis chi­rur­gi­jos cent­rų li­go­ni­nė­se ar pa­čių li­go­ni­nių bu­vo pri­vers­ti už­si­da­ry­ti, nes neį­die­gė ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos ir pra­ra­do pa­cien­tus. Be to, ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos cent­rų 2017 m. pa­ly­gi­nus su 2010 m. pa­dau­gė­jo tris kar­tus. Pa­na­šūs duo­me­nys ir JAV bei ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

Ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių kaš­tų

"Pir­mo­sios da Vin­ci ro­bo­ti­nės sis­te­mos vie­nas iš di­džiau­sių trū­ku­mų – di­de­li kiek­vie­nos ope­ra­ci­jos kaš­tai. Pa­vyz­džiui, Pie­tų Ko­rė­jo­je, kur ši chi­rur­gi­ja la­bai iš­vys­ty­ta, prie­mo­ka, at­lie­kant ro­bo­ti­nes ope­ra­ci­jas dėl tie­sio­sios žar­nos vė­žio, ly­gi­nant su ki­to ti­po ope­ra­ci­ja, yra apie 10 tūkst. JAV do­le­rių."

Pa­na­šios kai­nos ir Eu­ro­pos ša­ly­se (Vo­kie­ti­ja, Švei­ca­ri­ja ir kt.). Tai ap­sun­ki­na ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos vys­ty­mą­si, ypač ma­žiau eko­no­miš­kai pa­jė­gio­se ša­ly­se.

Ant­ro­ji „Sen­han­ce Tran­sen­te­rix“ ro­bo­ti­nė sis­te­ma – pra­dė­ta kur­ti 2000 m., o kli­ni­ko­je at­si­ra­do prieš 4,5 me­tų – pir­mą kar­tą šio ti­po ro­bo­ti­nė sis­te­ma bu­vo ins­ta­liuo­ta Ro­mo­je, Ita­li­jo­je.

Šiuo me­tu „Sen­han­ce Tran­sen­te­rix“ ro­bo­ti­nės sis­te­mos yra ins­ta­liuo­tos Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pran­cū­zi­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ita­li­jo­je, Olan­di­jo­je, JAV, Ja­po­ni­jo­je, Kroa­ti­jo­je, Ka­zachs­ta­ne, Ma­ro­ke, Bal­ta­ru­si­jo­je ir, ži­no­ma, jau Lie­tu­vo­je.

Šios ro­bo­ti­nės sis­te­mos vie­nas iš la­bai svar­bių pri­va­lu­mų – ope­ra­ci­jos kaš­tai yra ne di­des­ni nei ope­ruo­jant ki­tu ma­žai in­va­zi­niu bū­du – la­pa­ros­ko­piš­kai. Tai įga­li­na ro­bo­ti­nes ope­ra­ci­jas at­lik­ti be pa­pil­do­mų di­de­lių kaš­tų, ku­rie tek­tų pa­cien­tui ar gy­dy­mo įstai­gai. Be to, yra įdieg­ta ir ke­le­tas nau­jų tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų – ka­me­ra, ku­ri pa­de­da chi­rur­gui ma­ty­ti ope­ra­ci­nį lau­ką, val­do­ma pa­ties chi­rur­go aki­mis, yra tak­ti­li­nis ju­ti­mas – at­si­rė­mus chi­rur­gi­niu inst­ru­men­tu į kie­tes­nį pa­vir­šių, tą jau­čia ir pa­ts chi­rur­gas, val­dy­da­mas ope­ra­ci­ją iš kom­piu­te­ri­nės chi­rur­gi­nės kon­so­lės.

Ruo­šė­si dvejus me­tus

Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos įdie­gi­mui Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė pra­dė­jo ruoš­tis dar 2016 m. Va­do­vau­jan­tys dar­buo­to­jai 2017 m. su­si­pa­ži­no su ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos cent­rų veik­la įvai­rio­se ša­ly­se.

2018 m. gru­pė li­go­ni­nės gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų (pil­vo chi­rur­gai, uro­lo­gai, aku­še­riai gi­ne­ko­lo­gai, anes­te­zio­lo­gai rea­ni­ma­to­lo­gai, ope­ra­ci­nės slau­gy­to­jos) mo­kė­si ir to­bu­li­no sa­vo įgū­džius ke­lio­se Eu­ro­pos ša­ly­se.

Po il­go ir at­sa­kin­go pa­si­ruo­ši­mo eta­po ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je pra­dė­ta 2018 m. lapk­ri­čio 19 d. Per pir­mą­ją sa­vai­tę sėk­min­gai at­lik­ta 11 ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų pil­vo chi­rur­gi­jo­je, uro­lo­gi­jo­je ir gi­ne­ko­lo­gi­jo­je. Ope­ruo­ti pa­cien­tai ir pa­cien­tės dėl sto­ro­sios žar­nos, pro­sta­tos ir gim­dos na­vi­kų. Tai pir­mo­sios ro­bo­ti­nės ope­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Pa­sak V.Ja­nu­šo­nio, pcien­tams šios ope­ra­ci­jos nie­ko ne­kai­nuo­ja, kaš­tai den­gia­mi iš pa­gal su­tar­tis su li­go­nių ka­so­mis už­dir­ba­mų lė­šų.

Ro­bo­tą val­do chi­rur­gas

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos de­par­ta­men­to va­do­vas pro­f. ha­bil. dr. Na­ri­man­tas Eval­das Sa­ma­la­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad li­go­ni­nė­je nau­ja ro­bo­ti­ne įran­ga ope­ruo­jan­tis gy­dy­to­jas ope­ra­ci­nė­je ke­tu­rias ro­bo­to ran­kas val­do kom­piu­te­ri­ne kon­so­le, sė­dė­da­mas spe­cia­lio­je er­go­no­mi­nė­je kė­dė­je, kuri su­ma­ži­na nuo­var­gį, atliekant su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas.NAUJAUSI KOMENTARAI

...

... portretas
O kaip robotui reiks kyšį įkišt?.. - ach, kyšius ir toliau gydytojai rinks, tik jie už pasekmes nebeatsakys, o štai mūsų neišpreparuotų nebeliks... nes robotai nepavargsta, o pinigai TIK už operacija byra.

Jomajo

Jomajo portretas
Ar kam rūpi, kažin, kada tai atsipirks? Net ir Vilniuj pirkti yra nesąmonė, o čia gryn šventųjų žaliųjų profesionalų bajeriai. Už likusius ir straipsnius dar užsakė. Kiek ilgai dar tai tęsis Lietuvoj?

Tas tam

Tas tam portretas
A ne juokinga broli, kun anie dirb su musa pinigas? :)
VISI KOMENTARAI 7
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių