V. Uspaskich: nau­jas po­li­ti­nis-pan­de­mi­nis se­zo­nas EP ir ma­no rei­ka­la­vi­mai

Ne­no­riu lįs­ti į sa­vo ko­le­gų – Europos Parlamento (EP) na­rių iš Lie­tu­vos dar­žą, juo la­biau kri­ti­kuo­ti, nes ti­kiu, kad kiek­vie­nas at­lie­ka sa­vo tar­nys­tę ir tę­sia duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams. To­dėl kal­bė­siu tik apie sa­vo, kaip nepriklausomo EP na­rio, dar­bus, ku­rie su­lau­kė ki­tų europar­la­men­ta­rų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) dė­me­sio.

Nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios EK yra pa­teik­ta apie 40 mano ini­cia­ty­vų. Čia pri­sta­ty­ti su­trum­pin­ti va­rian­tai.

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl žmo­gaus teisių pažeidimų, susijusių su skait­me­ni­niu CO­VID pa­žy­mė­ji­mu ir skie­pi­ji­mu.

At­siž­velg­da­mas į Su­tar­ties dėl ES vei­ki­mo 218 straips­nio 6 ir 8 dalį,  taip pat į Dar­bo tvar­kos taisyklių 143 straipsnį kons­ta­tuo­ju:

* ka­dan­gi skie­py­tiems ir ne­skie­py­tiems žmo­nėms skir­tin­gas žmo­gaus teisių ir lais­vių su­tei­ki­mas yra gru­bus žmo­gaus teisių pa­žei­di­mas;

* re­mian­tis su­tar­ti­mis ES yra įsi­pa­rei­go­ju­si gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves;

* at­si­žvel­giant į me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, CO­VID-19 pla­ti­na ir pa­skie­py­ti, ir nepaskiepyti žmo­nės;

* ka­dan­gi už­si­tę­sęs ka­ran­ti­nas ir disk­ri­mi­na­ci­ja dėl CO­VID-19 skiepų di­di­na nesaugumą dėl ry­to­jaus, ke­lia nerimą ir ki­taip blo­gi­na žmonių psichologinę sveikatą;

* ka­dan­gi žmonių skirs­ty­mas į skie­py­tus ir ne­skie­py­tus kelią susipriešinimą visuomenėje, di­di­na įtampą ir ska­ti­na disk­ri­mi­na­ci­ją.

Ra­gi­nu EK ir EP už­tik­rin­ti, kad būtų lai­ko­ma­si ES sutarčių dėl žmo­gaus teisių ir nebūtų diskriminuojamos skirtingos asmenų grupės.

Pri­va­lau tai pa­da­ry­ti ne­pai­sy­da­mas to, kad esu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je, o mū­sų šalies Vy­riau­sy­bė pan­de­mi­jos me­tu siau­tė­jo pri­si­deng­da­ma sa­vo nekompetencija, priim­da­vo vis nau­jus žmo­gaus tei­ses pa­žei­džian­čius draudimus. Žmo­nės bu­vo de­zin­for­muo­ja­mi se­lek­ty­viai pa­tei­kiant su­si­rgi­mų ir mir­čių duo­me­nis. Vi­suo­me­nė yra skal­do­ma, o ES ir pa­sau­lio mas­tu ma­to­si, kad Lie­tu­va yra vie­na pra­sčiau­siai pan­de­mi­nę si­tua­ci­ją val­dan­čių vals­ty­bių.

Kaip po­li­ti­kas, par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, EP na­rys, prieš im­da­ma­sis kraš­tu­ti­nių veiks­mų, to­kių kaip pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas, no­riu mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti su­teik­tas man po­li­ti­nes, dip­lo­ma­ti­nes ga­li­my­bes ir į tai at­kreip­ti Lietuvos Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sį – tam, kad ne­bū­tų pažeidžiamos žmo­gaus tei­sės, pi­lie­čiai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į la­biau ir ma­žiau ver­tus nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Nus­to­tų bū­ti disk­ri­mi­nuo­ja­mi stu­den­tai, moks­lei­viai. Bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tos vi­sų, ypač pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, ga­li­my­bės nau­do­tis me­di­ci­nos pa­slau­go­mis, ne­pai­sant to, skie­py­ti jie ar ne, nes šie žmo­nės vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą mo­kė­jo mo­kes­čius už sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gą, o da­bar yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, gąs­di­na­mi, ri­bo­ja­mos jų vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo galimybės.

Dar vie­na re­zo­liu­ci­ja:

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl pažeidžiamiausių vi­suo­me­nės grupių ap­rū­pi­ni­mo už­si­tę­sus pan­de­mi­jai.

Ka­dan­gi ne­dar­bo ly­gis 2020 m. gruo­džio mėn., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, bu­vo di­des­nis vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, dau­ge­lis žmo­nių ne­ga­lė­jo dirb­ti, todėl ne vi­si ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, vyk­dy­ti kre­di­ti­nius įsipareigojimus, mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius ar net nu­si­pirk­ti mais­to.

Ra­gi­nu EK ir EP pa­reng­ti strategiją, kaip už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui būtų ga­li­ma aprūpinti mais­tu, pa­sto­ge ir t.t. pažeidžiamiausių asmenų gru­pes: šei­mas su kūdikiais ir ma­ža­me­čiais vai­kais, vie­ni­šas mo­ti­nas bei sen­jo­rus.

Ki­tą straips­nį apie ma­no ini­cia­ty­vas skai­ty­ki­te ne­tru­kus.

Už pa­reikš­tas nuo­mo­nes at­sa­ko tik au­to­rius. Šios nuo­mo­nės ne­bū­ti­nai ati­tin­ka ofi­cia­lią EP pozicija.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
YTam skeltanagiui-kanopiniui [[pries 1 diena] ]] Is kokio konteinerio ishlindai???Vach,vach esi didelis asilas iho-ho.

Alvydas

Alvydas portretas
Ha ha šaunuolis vatnikas pi……….o labusus ir pi….. toliau ha ha

jomajo

jomajo portretas
šitas svoločius šeriamas briuseluje ?
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Galimybių paso kaina
  Galimybių paso kaina

  Galimybių pasą (GP) pasiskiepijus galima gauti nemokamai. Visi kiti variantai kainuoja. ...

  7
 • Gyvenimas gerės
  Gyvenimas gerės

  Kai normalūs Europos klubai dar tik ruošiasi svarbiausioms sezono kovoms, Lietuvos futbolininkai ramiai pakuojasi daiktus skristi į Egiptą. Arba Turkiją. Ar dar kur nors, kur galėtų ekonominiu režimu praleisti ilgai lauktas atostogas. ...

  3
 • Plikledžio iššūkiai: kada traumos pripažįstamos darbinėmis
  Plikledžio iššūkiai: kada traumos pripažįstamos darbinėmis

  Kasmet iškritus pirmajam sniegui ir ledui padengus kelius bei šaligatvius padaugėja nelaimingų atsitikimų. Retas žino, kad pakeliui į darbą ir iš darbo patirtos traumos gali būti pripažintos kaip draudiminiai įvykiai, už kuriuos ...

  1
 • Veganui trūko meilės
  Veganui trūko meilės

  Diskusijų skatinimo ir politinio korektiškumo pritvinkusiame pasaulyje į žmogaus proto bei valios pastangomis sukurtus branduolinius ginklus dažniausiai žvelgiama priešiškai, tačiau šios masinio naikinimo priemonės turi ir sa...

  3
 • Civilizacijos sutemos
  Civilizacijos sutemos

  Senesnė už rašytinę istoriją, egzistavusi daugelyje kultūrų ir baisesnė už karą, turbūt yra tik vergystė. Šiandien, minint Tarptautinę vergovės panaikinimo dieną, tenka pripažinti, kad šios civilizacijos gėdos atsisakyta it...

  7
 • Ar daugiaaukštė stovėjimo aikštelė panaikins eismo bėdas Kauno centre?
  Ar daugiaaukštė stovėjimo aikštelė panaikins eismo bėdas Kauno centre?

  Prieš gerą mėnesį paskelbta, kad pačiame Kauno centre – tuščioje buvusio "Merkurijaus" kiemo vietoje – planuojama statyti 262 lengvųjų automobilių vietų daugiaaukštę stovėjimo aikštelę. Rangos darb...

  6
 • Olimpinė diplomatija
  Olimpinė diplomatija

  Pandemijos sukelta sporto kalendoriaus suirutė tęsiasi. Kitaip nei įprasta, per trumpesnį laiką, vienerius metus, būsime išgyvenę net dvi labai keistas olimpiadas. ...

  1
 • Nevalgysim dviem šaukštais
  Nevalgysim dviem šaukštais

  Elektra – taukšt per kišenę, dujos – šmaukšt, o ir vanduo – kaukšt. Nuo sausio 1-osios. Negali vanduo nebrangti. Pirmiausia dėl to, kad jį tiekiančios įmonės dėl pabrangusių energetikos resursų pati...

  1
 • SRTRF biudžetas – požiūrio į kultūrą rodiklis
  SRTRF biudžetas – požiūrio į kultūrą rodiklis

  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (SRTRF) skaičiuojant 25-uosius metus, jo direktorius Gintaras Songaila sako, kad prieš ketvirtį amžiaus fondui patikėta misija taip iki galo dar ir nebuvo įgyvendinta, nes projektų pareiškėjų ...

  1
 • Nužmogėjimo turbulencija
  Nužmogėjimo turbulencija

  Kol linksmoji tautos dalis piktinosi skiepais nepilnamečiams, Vyriausybė pyst ir pritarė naujo automobilių mokesčio įvedimui. ...

  6
Daugiau straipsnių