Trum­po­sioms mais­to tie­ki­mo gran­di­nėms šie­met – 7 mln. eu­rų

 • Teksto dydis:

No­rin­tiems kur­ti trum­pą­sias mais­to tie­ki­mo gran­di­nes ir gau­ti pa­ra­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri ge­rą ži­nią. Šie­met bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti bus skir­ta ne 4 mln. eu­rų, o 7 mln. eu­rų.

Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. programos prie­mo­nės „Bend­ra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma trum­posioms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rinkoms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ ski­ria­ma ūki­nin­kams, koo­pe­ra­ty­vams, že­mės ūkio bend­ro­vėms ir ki­tiems privatiems ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems su­stip­rin­ti savo pro­duk­ci­jos kon­ku­ren­cin­gu­mą vie­tos rin­ko­je.

Šiai veik­los sri­čiai pe­rei­na­muo­ju 2021–2022 m. lai­ko­tar­piu skir­ta 11 mln. eu­rų. Iš jų 3 mln. eu­rų nu­ma­ty­ti re­gio­ni­niams lo­gis­ti­kos cent­rams kur­ti.

Šių me­tų pa­raiš­kų priė­mi­mui ke­tin­ta skir­ti 4 mln. eu­rų, ta­čiau nu­spręs­ta ne­dels­ti ir pra­plės­ti trum­pų­jų mais­to tie­ki­mo gran­di­nių mas­tą, įtrau­kiant ir lo­gis­ti­kos centrų kū­ri­mą. Tad, sky­rus pa­pil­do­mus 3 mln. eu­rų, bend­ra 2021 m. pa­raiš­kų priė­mi­mui skir­ta su­ma su­da­rys 7 mln. eu­rų.

Pa­raiš­kos pa­gal šios prie­mo­nės veik­los sri­tį bus prii­ma­mos nuo lie­pos 12 d. iki rug­sė­jo 10 d.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių