„Ma­xi­ma“: svar­biau­sia – sau­gu­mas

 • Teksto dydis:

Sau­gaus at­stu­mo lai­ky­ma­sis – vie­nas efek­ty­viau­sių bū­dų iš­veng­ti šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so CO­VID-19. Siek­da­mas ap­sau­go­ti sa­vo klien­tus ir dar­buo­to­jus, lie­tu­viš­kas prekybos tink­las "Ma­xi­ma" vi­so tink­lo par­duo­tu­vė­se die­gia nau­jas, iki šiol dar ne­tai­ky­tas prie­mo­nes, skir­tas ap­si­pir­ki­mo me­tu tarp žmo­nių išlaikyti rei­kia­mus at­stu­mus.

Jau šią sa­vai­tę vi­so tink­lo par­duo­tu­vė­se bus baig­tos dieg­ti or­ga­ni­nio stik­lo pertvaros, ski­rian­čios ka­sos dar­buo­to­jus ir klien­tus, bei su­for­muo­tos klien­tų eiles ir at­stu­mus tarp žmo­nių re­gu­liuo­jan­čios in­for­ma­ci­nės juos­tos. Taip pat bus trumpinamas ta­ro­ma­tų dar­bo lai­kas.

Or­ga­ni­nio stik­lo per­tva­ros

"Šiuo lai­ko­tar­piu klien­tus ska­ti­na­me pir­ki­nius pla­nuo­ti ir į par­duo­tu­ves fi­ziš­kai už­suk­ti ap­si­pirk­ti kiek tik įma­no­ma rečiau, taip pat nau­do­tis elekt­ro­ni­nės prekybos sprendimais. Ta­čiau net jei ir re­čiau, ap­si­rū­pin­ti mais­tu į par­duo­tu­ves mū­sų klien­tai vis tiek už­su­ka. To­dėl šią sa­vai­tę kas ant­ro­je ka­so­je vi­so­se "Ma­xi­mos" par­duo­tu­vė­se Lie­tu­vo­je die­gia­me or­ga­ni­nio stik­lo per­tva­ras, ku­rios pa­dės išlaiky­ti at­stu­mą tarp ka­sos dar­buo­to­jo ir klien­tų bei iš da­lies izo­liuos ka­sos darbuo­to­ją, taip ap­sau­gant abi ša­lis – ir mū­sų dar­buo­to­jus, ir klien­tus", – sa­ko Ir­tau­tė Ščer­ba­vi­čie­nė, pre­ky­bos tink­lo "Ma­xi­ma" ope­ra­ci­jų va­do­vė.

I.Ščer­ba­vi­čie­nė tei­gia, kad ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, kol vi­ru­sas dar ne­sus­tab­dy­tas, bus sie­kia­ma klien­tus ap­tar­nau­ti to­se ka­so­se, ku­rio­se yra įreng­ta or­ga­ni­nio stiklo per­tva­ra. Ir tik tais at­ve­jais, jei klien­tų srau­tai itin išaug­tų, lai­ki­nai veiks kasos be or­ga­ni­nio stik­lo per­tva­ros. Taip pat klien­tams re­ko­men­duo­ja­ma naudo­tis sa­vi­tar­nos ka­so­mis, ku­rių šiuo me­tu vi­so tink­lo par­duo­tu­vė­se Lie­tu­vo­je vei­kia dau­giau nei 800. Šiuo me­tu įpras­tos ka­sos "Ma­xi­mos" par­duo­tu­vė­se dezin­fe­kuo­ja­mos kas tris va­lan­das, sa­vi­tar­nos – kas va­lan­dą. Klien­tams taip pat re­ko­men­duo­ja už pir­ki­nius at­si­skai­ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis. Jei­gu at­si­skai­to­ma gry­nai­siais pi­ni­gais, juos siū­lo­ma dė­ti ant tam skir­tos lėkš­tu­tės, o ne tie­siai kasos dar­buo­to­jui į ran­kas.

Spe­cia­lios juos­tos

"Siek­da­mi pa­dė­ti klien­tams lai­ky­tis sau­gių at­stu­mų lau­kiant ei­lė­je prie ka­sos, taip pat su­for­ma­vo­me klien­tų ei­les ir at­stu­mus tarp žmo­nių re­gu­liuo­jan­čias informa­ci­nes juos­tas. Dėl ryš­kių juos­tų, su­kli­juo­tų ant par­duo­tu­vės grin­dų, klientams jau da­bar pa­pras­čiau su­pras­ti ir lai­ky­tis di­des­nio nei 1 m at­stu­mo nuo ki­tų ap­si­per­kan­čių žmo­nių. Ir nors spren­di­mas itin pa­pras­tas, ir jį įgy­ven­di­no­me la­bai ne­se­niai, kol kas su­lau­kė­me tik tei­gia­mų klien­tų reak­ci­jų", – da­li­ja­si I.Ščerba­vi­čie­nė.

"Ma­xi­mos" par­duo­tu­vė­se klien­tai ra­gi­na­mi de­zin­fe­kuo­ti ran­kas ir nau­do­ti vienkar­ti­nes pirš­ti­nes – de­zin­fek­ci­nio skys­čio ir vien­kar­ti­nių pirš­ti­nių ga­li­ma ras­ti vos atė­jus į par­duo­tu­vę prie pir­ki­nių ve­ži­mė­lių ir krep­šių.

Ope­ra­ty­vi reak­ci­ja

Pre­ky­bos tink­las "Ma­xi­ma" jau anks­čiau yra ėmę­sis įvai­rių ki­tų prie­mo­nių klien­tų ir dar­buo­to­jų sau­gu­mui už­tik­rin­ti. Pir­ma­die­nį maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­las paskel­bė apie trum­pi­na­mą par­duo­tu­vių dar­bo lai­ką. Da­bar di­džio­ji da­lis prekybos tink­lo par­duo­tu­vių dir­ba nuo 9 val. iki 20 val.

"Šiuo me­tu itin di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me ir dar­buo­to­jų imu­ni­te­tui stip­rin­ti. Į die­nos me­niu dar­buo­to­jams, be kas­dien pa­tie­kia­mų karš­tų pie­tų, įtrau­kė­me dau­giau vai­sių ir dar­žo­vių. Da­li­ja­me van­de­nį bu­te­liu­kuo­se, ruo­šia­me ir da­li­ja­me im­bie­ro ir me­daus ar­ba­tos mi­ši­nį, skir­tą imu­ni­nei sis­te­mai pa­stip­rin­ti. Dar­buo­to­jams sutei­kia­me pa­pil­do­mų per­trau­kė­lių ran­koms nu­si­plau­ti ir ar­ba­tai iš­ger­ti. Ka­sos dar­buo­to­jai yra ap­rū­pin­ti de­zin­fek­ci­niu skys­čiu ran­koms", – pa­sa­ko­ja ope­ra­ci­jų va­do­vė.

Itin di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas šva­rai ir hi­gie­nai par­duo­tu­vė­se už­tik­rin­ti. Ge­ro­kai daž­niau nei įpras­tai va­lo­mi ir de­zin­fe­kuo­ja­mi vi­si pa­vir­šiai – du­rų ran­ke­nos, prekių krep­še­liai ir ve­ži­mė­liai. "Pas­ta­ruo­ju me­tu į par­duo­tu­vių pa­tal­pas įleidžiame dar dau­giau švie­žio oro iš lau­ko. To­dėl kai ku­riems pir­kė­jams parduotu­vė­se ga­li pa­si­ro­dy­ti kiek šal­to­ka, ta­čiau to­kiu bū­du už­tik­ri­na­me tin­ka­mą patalpų vė­di­ni­mą, itin rei­ka­lin­gą šiuo me­tu", – pa­sa­ko­ja ji.

Sie­kis už­tik­rin­ti dar ge­res­nes hi­gie­nos są­ly­gas tu­rės įta­kos ir ta­ro­ma­tų dar­bui. "Dėl dar­buo­to­jų ir klien­tų sau­gu­mo ta­ro­ma­tai nuo šiol dar daž­niau va­lo­mi ir dezin­fe­kuo­ja­mi, to­dėl klien­tams ne­bus priei­na­mi kas­dien nuo 12 iki 13 val. bei nuo 16 iki 17 val. Šis lai­kas bus skir­tas kruopš­čiam ta­ro­ma­tų šva­ri­ni­mui ir dezinfek­ci­jai", – in­for­muo­ja "Ma­xi­mos" ope­ra­ci­jų va­do­vė I.Ščer­ba­vi­čie­nė.

Par­duo­tu­vė­se el­ki­mės at­sa­kin­gai

De­zin­fe­kuo­ki­mės ran­kas ir nau­do­ki­me vien­kar­ti­nes pirš­ti­nes – jas kiek­vie­no­je "Ma­xi­mos" par­duo­tu­vė­je ga­li­ma ras­ti prie pir­ki­nių ve­ži­mė­lių ir krep­še­lių.

Par­duo­tu­vė­je kuo ma­žiau bend­rau­ki­me su ki­tais as­me­ni­mis.

Sto­vė­da­mi ei­lė­je prie ka­sos lai­ky­ki­mės sau­gaus at­stu­mo (va­do­vau­ki­tės ant grin­dų nu­brai­žy­to­mis li­ni­jo­mis) nuo ki­tų žmo­nių.

Nau­do­ki­mės sa­vi­tar­nos ka­so­mis.

Sten­ki­mės at­si­skai­ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis. Jei­gu at­si­skai­to­te gry­nai­siais pi­ni­gais, juos dė­ki­te ant tam skir­tos grą­žos lėkš­tu­tės, o ne ka­sos dar­buo­to­jui į ran­kas.

Vai­da Kur­pie­nė. R. Daškevičiaus nuotr.

Ko­men­ta­ras

Vai­da Kur­pie­nė

Svei­kos mi­ty­bos spe­cia­lis­tė

Ap­si­pir­ki­mą pla­nuo­ki­te ne daž­niau nei kar­tą per sa­vai­tę, iš anks­to ap­gal­vo­ję, ką ga­min­si­te.

Ne­sis­ten­ki­te pri­kaup­ti kuo dau­giau vie­nos rū­šies mais­to at­sar­gų, bet pir­ki­te kuo įvai­res­nių pro­duk­tų, kad sau ir sa­vo šei­mos na­riams už­tik­rin­tu­mė­te vi­sa­ver­tę mi­ty­bą. "Tam, kad or­ga­niz­mas gau­tų vi­sų stip­riai imu­ni­nei sis­te­mai rei­ka­lin­gų bū­ti­nų me­džia­gų, rei­kia val­gy­ti įvai­rų mais­tą, rink­tis skir­tin­gus grū­dus, dar­žo­ves, vai­sius, mė­są, žu­vį, pie­no pro­duk­tus.

Per­kant kruo­pas ne­ver­ta rink­tis vien tik gri­kių ar ry­žių. Pui­kia al­ter­na­ty­va populia­riau­sioms kruo­poms ga­li bū­ti ir ki­tos aukš­tą mais­ti­nę ver­tę tu­rin­čios kultū­ros, to­kios kaip so­ros, per­li­nės ir mie­ži­nės kruo­pos, bo­li­vi­nės ba­lan­dos, taip pat ankš­ti­nės dar­žo­vės – pu­pe­lės, lę­šiai, avin­žir­niai.

Ne­va­lia pa­mirš­ti dar­žo­vių ir jas rin­ki­tės kuo įvai­res­nes. "Kuo dau­giau spal­vų dar­žo­vių krep­še­ly­je, tuo dau­giau an­tiok­si­dan­tų ap­rė­pia­ma.

Pir­ki­te tiek, kad ne­tek­tų mais­to pro­duk­tų iš­mes­ti. Jei ma­to­te, kad ne­su­var­to­si­te – dau­gu­mą mais­to pro­duk­tų ga­li­ma už­šal­dy­ti ir su­var­to­ti vė­liau.NAUJAUSI KOMENTARAI

numa

numa portretas
neisprotekit-svarbiausia pelnas

Gyventoja

Gyventoja portretas
Svarbiausia nepereikime nuo vieno kraštutinumo į kitą. Dar visai nesenai visi masiškai buvo raginami kovoti su klimato kaita, mažiau naudoti plastiko, atsisakyti parduotuvėse įpakavimų ir plastikinių maišelių. Pažiūrėkime kas gi vyksta dabar? Visi panikoje, viską pakuoja ką gali, skatina guminių pirštinių kuo platesnį naudojimą , kaukių , respiratorių naudojimą ir pan. Ar matėte mielieji kas tų parduotuvių šiukšlių konteineriuose darosi? Įdomu kaip rūpinamasi jų utilizavimu? Iš valdžios varpinės apie tai nė sakinio. Atrodo sugebame profesionaliai rūpintis tik viena problema, vienu metu. Betgi sveikatos priežiūra apima daug dalykų. O gal tai visai jau nebeaktualu....????

Birute

Birute portretas
Buvau po savaites savo viršuluškiu maximoj, visai patiko, ir produktu yra ir tvarka, neskaitant vieno kito nupeizejusio, na bet kur mesa, negali buti, kad kiaulės turetu tik mentes, aa? Galetu maxima sau leisti turėt salej kaip prižiuretoja, viena kart padarius pastaba, gal kita kart but kitaip. Na bet tos vietos po maxima atvaziavus vos galima surasti, kur mašiną pastatyti. Čia kaip, mokama uz naktis ar kaip
VISI KOMENTARAI 22
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių