Sut­ri­ku­sių vai­kų ma­mos: po­ky­čiai pri­lygs­ta ste­buk­lui

„No­rė­čiau, kad šis Pas­lau­gų cent­ras tap­tų įstai­ga, kur kas­dien ga­lė­čiau at­ves­ti sa­vo vai­ką“, – toks pa­lin­kė­ji­mas bei pa­gei­da­vi­mas iš ma­mos lū­pų nu­skam­bė­jo Klai­pė­dos su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se įsi­kū­ru­sio Komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­ro dar­buo­to­jams.

Tri­me­tis pra­kal­bo

Prieš ke­tu­ris mė­ne­sius įsteig­to cent­ro pa­slau­gas iš­ban­dė ne vie­na ma­ma, čia at­ve­du­si sa­vo vie­no­kių ar ki­to­kių el­ge­sio, rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­tį ma­žy­lį. Vi­sos jos džiau­gė­si aki­vaiz­džiais sa­vo vai­kų pa­sie­ki­mais per ga­na trum­pą lai­ką ir vi­lia­si, jog to­kia pa­slau­ga bus tei­kia­ma ir ki­tais me­tais.

„Ma­no vai­kas pa­si­kei­tė 100 pro­c. Iki tol tu­rė­jo­me bė­dų dėl sū­naus kal­bos, akių kon­tak­to. Jau po po­ros mė­ne­sių spe­cia­lis­tų dar­bas bu­vo aki­vaiz­dus – ber­niu­kas pra­dė­jo kal­bė­ti, sa­ky­ti pa­grin­di­nius žo­džius“, – pa­sa­ko­jo tri­me­čio sū­naus, tu­rin­čio miš­rų rai­dos su­tri­ki­mą, ma­ma Eg­lė.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad at­va­žia­vus į dar­že­lį ber­niu­kas pa­si­lei­džia bėg­te gru­pės link. Vai­ko sa­vi­jau­ta iš­duo­da, kad jis ten pui­kiai jau­čia­si.

Eg­lė džiau­gė­si, kad Die­nos užim­tu­mo cent­ro siū­lo­mos pa­slau­gos nau­din­gos ne tik sū­nui, bet ir dir­ban­tiems tė­vams. Kas­dien ve­žio­ti vai­ką pas skir­tin­gus spe­cia­lis­tus dir­ban­čiam žmo­gui ka­žin ar bū­tų įma­no­ma, o Die­nos užim­tu­mo cent­re vai­kas pa­si­lie­ka vi­sai die­nai, kur pa­si­rū­pi­na­ma jo die­nos re­ži­mu, užim­tu­mu, mai­ti­ni­mu ir vi­so­ke­rio­pu la­vi­ni­mu.

„Vai­ko ne­rei­kia nie­kur ve­žio­ti, tam­py­ti po skir­tin­gus ka­bi­ne­tus – vis­kas vie­no­je vie­to­je. Ry­te at­ve­ži ir va­ka­re po dar­bo pa­sii­mi, – itin di­de­lį pa­to­gu­mą ak­cen­ta­vo Eg­lė. – Net jei rei­kė­tų mo­kė­ti pi­ni­gus, vis tiek mie­lai ten pa­lik­čiau sa­vo vai­ką. Pui­kios pa­slau­gos!“

Tė­vų pa­ste­bė­tus po­ky­čius įver­ti­no ir ber­niu­ko gy­dy­to­jai – per pus­me­tį tri­me­čio pa­žan­ga ta­po aki­vaiz­di.

Iš­mo­ko su­kaup­ti dė­me­sį

Kol kal­ba­mės su tri­me­čio Gvi­do ma­ma Gin­ta­re, ber­niu­kas vis įsi­ter­pia į mū­sų po­kal­bį. Ma­ma pri­pa­žįs­ta, kad sū­nus la­bai bend­rau­jan­tis, ta­čiau dėl už­si­spy­ru­sio cha­rak­te­rio ne­sku­ba pra­bil­ti kaip dau­ge­lis jo bend­raam­žių.

„Kol kas jis kal­ba skie­me­ni­mis. No­ri­si, kad tų žo­džių ir kal­bos bū­tų kuo dau­giau. Da­bar dau­giau­sia pa­sa­ko 10 žo­džių“, – ne­ri­mau­ja Gin­ta­rė.

Prieš ke­lis mė­ne­sius ber­niu­kui pra­dė­jus lan­ky­ti Die­nos užim­tu­mo cent­rą, po­ky­čiai ga­na grei­tai ta­po pa­ste­bi­mi – iki tol itin ak­ty­vus ir iš­si­blaš­kęs Gvi­das da­bar vis la­biau su­ge­ba iš­lai­ky­ti dė­me­sį ir su­si­kon­cent­ruo­ti į vie­ną veik­lą.

Ber­niu­ko žo­dy­ne at­si­ra­do dau­giau nau­jų žo­džių. Jis vis la­biau no­ri bend­rau­ti, įsi­trau­kia į žai­di­mus, nors iki tol bū­da­vo sun­ku pri­šne­kin­ti už­siim­ti ko­kia nors veik­la, pa­vyz­džiui, dė­lio­ti kor­te­les. Gin­ta­rė džiau­gia­si pa­siū­ly­ta pa­slau­ga ir ti­ki­na, kad sū­naus vežiojimas to­liau nuo na­mų tik­rai at­si­pir­ko ir su kau­pu pa­tei­si­no vi­sus lū­kes­čius.

Nors tė­vams la­bai ma­ga su­ži­no­ti, ko nau­jo per die­ną iš­moks­ta jų ma­ža­kal­bis sū­nus, ta­čiau iš Gvi­do reak­ci­jos ir el­ge­sio Gin­ta­rė pa­ste­bi, kad nau­jo­jo­je vie­to­je jam pa­tin­ka ir ten iš­moks­ta kur kas dau­giau nau­jų da­ly­kų nei vals­ty­bi­nia­me dar­že­ly­je.

Pa­mir­šo vie­nat­vę

Ka­ro­li­na pri­si­mi­nė, jog, už­pil­džiu­si an­ke­tą, kur nu­ro­dė sa­vo pa­gei­da­vi­mus ir lū­kes­čius, bu­vo ge­ro­kai nu­ste­bin­ta, kad vi­si jie per ga­na trum­pą lai­ką bu­vo įgy­ven­din­ti. Vie­nas jų – ber­niu­kas ne­val­gy­da­vo sriu­bos nei dar­že­ly­je, nei na­muo­se. Vos pa­ma­tęs sriu­bos lėkš­tę, nu­stum­da­vo ją į šo­ną.

Ber­niu­kas dar­že­ly­je veng­da­vo bend­raam­žių drau­gi­jos, daug mie­liau žais­da­vo vie­nas. Ma­ma spė­jo, kad to­kį pa­si­rin­ki­mą gal lė­mė ne­riš­li sū­naus kal­ba. Jau po po­ros sa­vai­čių Die­nos užim­tu­mo cent­re Da­nie­lius kal­bė­jo sa­ki­niais, pra­dė­jo pa­sa­ko­ti sa­vo įspū­džius, nors anks­čiau ši­to ne­bū­da­vo. Vai­kas taip pat ta­po ra­mes­nis, no­riai bend­rau­ja, iš­lai­ko akių kon­tak­tą.

Ma­ma džiau­gia­si, kad sū­nus grįž­ta na­mo iš­mo­kęs daug nau­jų da­ly­kų, la­biau bend­rau­ja, ne­be­bi­jo ir ma­žų kū­di­kių. Anks­čiau ke­tur­me­tis veng­da­vo ne­mo­kan­čių kal­bė­ti ir vaikš­čio­ti ma­žy­lių drau­gi­jos, da­bar juos pa­ma­tęs ima­si glo­bė­jo vaid­mens, šne­ki­na, nu­ra­mi­na.

„Ber­niu­kas gi­mė svei­kas, bet po tė­vų sky­ry­bų, pa­tir­tos įtam­pos, at­si­ra­do el­ge­sio, kal­bos su­tri­ki­mų, pa­si­da­rė ne­ra­mus. At­ro­dė, kad nuo stre­so ir jo rai­da su­sto­jo“, – pri­si­mi­nė ma­ma, pa­si­džiau­gu­si, kad po už­siė­mi­mų Die­nos užim­tu­mo cent­re ber­niu­kas kar­di­na­liai pa­si­kei­tė.

Pa­sak Ka­ro­li­nos, dar iki tol sū­nus apie pus­me­tį lan­kė įvai­rių spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jas, ji pa­ti daug sa­va­ran­kiš­kai dir­bo su juo na­muo­se, ta­čiau to­kių aki­vaiz­džių po­ky­čių ne­si­ma­tė, o štai po Die­nos užim­tu­mo cent­ro si­tua­ci­ja jau po ke­lių sa­vai­čių kei­tė­si į ge­rą.

Po­ky­čiai – aki­vaiz­dūs

Jo­lan­ta taip pat vie­na iš ma­mų, ke­lis kar­tus per mė­ne­sį sa­vo sū­nų nuvežanti į Die­nos užim­tu­mo cent­rą Gi­ru­liuo­se. Ji pa­ste­bi, kad lo­go­pe­do, er­go­te­ra­peu­to, ki­ne­zi­te­ra­peu­to, psi­cho­lo­go ir ki­tų spe­cia­lis­tų pa­stan­gos duo­da vai­sių – tri­me­tis pra­dė­jo dau­giau kal­bė­ti, žais­ti, bend­rau­ti, ta­po emo­ciš­kai sta­bi­les­nis.

Ki­ta ma­ma Mar­ga­ri­ta pri­si­mi­nė, kad prieš pus­me­tį jos au­tiz­mo su­tri­ki­mą tu­rin­tis 2,5 me­tų sū­nus nie­ko ne­pri­si­leis­da­vo. Kar­tais net ar­ti­mie­siems bū­da­vo keb­lu su juo su­si­kal­bė­ti – ber­niu­kas tie­siog sto­vė­da­vo ir verk­da­vo, ne vi­sa­da su­pras­da­vo, ką jam sa­ko tė­vai.

„Sū­nus ta­po ra­mes­nis, la­biau klau­so, ge­riau su­pran­ta ir pa­da­ro, ko mes pra­šo­me. Din­go is­te­ri­jos. Jis vis daž­niau do­mi­si ko­kia nors veik­la, pie­šia, lip­do“, – apie ber­niu­ko elgesio po­ky­čius pa­sa­ko­jo Mar­ga­ri­ta.

Tė­vai pa­ste­bi, kad greitai tre­čio­jo gim­ta­die­nio su­lauk­sian­tis sū­nus cent­re jau­čia­si kur kas ge­riau nei vals­ty­bi­nia­me dar­že­ly­je, kur taip pat dir­ba ne­ma­žai spe­cia­lis­tų. Ber­niu­kas la­bai no­riai va­žiuo­ja į cent­rą, kur vi­sus ap­ka­bi­na, my­li – net sun­ku pa­ti­kė­ti, kad dar vi­sai ne­se­niai veng­da­vo bet ko­kio kon­tak­to su ki­tais žmo­nė­mis.

„Tai di­džiu­lė pa­gal­ba šei­moms. Ves­čiau vai­ką ten kas­dien, jei tik bū­tų ga­li­my­bė. Sma­gu ma­ty­ti, kaip vai­kas šyp­so­si ir džiau­gia­si“, – ge­rų žo­džių cent­ro dar­buo­to­jams ne­gai­lė­jo Mar­ga­ri­ta.

Jau­na mo­te­ris pa­lin­kė­jo, kad šis pa­slau­gų cent­ras „užaug­tų“ iki dar­že­lio ar sa­na­to­ri­jos, nes įvai­rių su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų Lie­tu­vo­je spar­čiai dau­gė­ja, o tė­vai ne vi­sa­da su­lau­kia pa­gal­bos, ei­lė­se pas spe­cia­lis­tus taip pat ten­ka ge­ro­kai pa­lauk­ti, kar­tais net iki ke­lių mė­ne­sių.

At­si­ra­do iš po­rei­kio

Kal­ba­mės su Klai­pė­dos su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų di­rek­to­re Auš­ra Ni­ko­la­je­vie­ne:

– Ko­dėl nu­spren­dė­te įkur­ti Komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­rą?

– Įkur­ti komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­rą nu­spren­dė­me neat­si­tik­ti­nai. Įs­tai­go­je yra anks­ty­vo­sios rea­bi­li­ta­ci­jos sky­rius, ku­ria­me tei­kia­mos vai­kų rai­dos su­tri­ki­mų anks­ty­vo­sios rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos vai­kams nuo gi­mi­mo iki 7 me­tų, tu­rin­tiems psi­cho­lo­gi­nės, mo­to­ri­nės ir so­cia­li­nės rai­dos su­tri­ki­mų ar jų ri­zi­kos veiks­nių, bei šių vai­kų tė­vams.

Pas­lau­gos tei­ki­mas reg­la­men­tuo­tas, to­dėl tė­ve­liai la­bai daž­nai už­bai­gę pa­slau­gų kur­są už­duo­da spe­cia­lis­tams klau­si­mus: o kas to­liau, ką da­bar tu­ri­me da­ry­ti, kas mums ga­li pa­dė­ti?

Ne kar­tą ir į ma­ne krei­pė­si tė­ve­liai, ku­rių vai­ku­čiams nu­sta­ty­ti miš­rūs spe­ci­fi­niai ir (ar) įvai­ria­pu­siai rai­dos su­tri­ki­mai: „Mes bai­gė­me anks­ty­vo­sios rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų kur­są, ką mums da­ry­ti to­liau?“ At­sa­ky­mo ne­tu­rė­jau, nors pui­kiai juos su­pra­tau, kad pa­gal­ba vai­kui bū­ti­na šian­dien.

Ren­giant įstai­gos per­tvar­kos pla­ną, ana­li­za­vo­me moks­li­nius ty­ri­mus, įsi­klau­sė­me į tė­vų iš­sa­ko­mus lū­kes­čius. Atk­rei­pė­me dė­me­sį į tai, kad vai­kų, ku­riems nu­sta­ty­ti miš­rūs spe­ci­fi­niai ir (ar) įvai­ria­pu­siai rai­dos su­tri­ki­mai, skai­čius anks­ty­va­me am­žiu­je nuo­lat au­ga, o gau­na­mas komp­lek­si­nių pa­slau­gų spekt­ras iš­lie­ka ne­pa­kan­ka­mas.

Tu­rė­da­mi ne­men­ką pa­ty­ri­mą, tei­kiant pa­gal­bą su­tri­ku­sios rai­dos vai­kams, ne­te­ku­siems tė­vų glo­bos, tu­rė­jo­me vil­tį su­teik­ti komp­lek­si­nę pa­gal­bą ir šei­moms, ku­rios au­gi­na su­tri­ku­sios rai­dos vai­kus. Pat­vir­ti­nus Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai įstai­gos per­tvar­kos pla­ną nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos pra­dė­tos teik­ti Komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­ro pa­slau­gos. Nors pa­slau­ga tei­kia­ma tik ke­li mė­ne­siai, pa­ste­bė­ti re­zul­ta­tai džiu­gi­na.

– Ko­kios pa­slau­gas cent­re tei­kia­mos ir kam jos skir­tos?

– Komp­lek­si­nių pa­slau­gų vai­kų die­nos užim­tu­mo cent­ras tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros, užim­tu­mo ir so­cia­li­nes pa­slau­gas 3–6 me­tų vai­kams, ku­riems nu­sta­ty­ti miš­rūs spe­ci­fi­niai ir (ar) įvai­ria­pu­siai rai­dos su­tri­ki­mai: au­tiz­mo, As­per­ge­rio sind­ro­mas, hi­pe­rak­ty­vus el­ge­sys, su­si­jęs su pro­ti­niu at­si­li­ki­mu ir kt.

Dir­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ko­man­da, ku­rią su­da­ro gy­dy­to­jas, me­di­ci­nos psi­cho­lo­gas, lo­go­te­ra­peu­tas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, er­go­te­ra­peu­tas, spec. pe­da­go­gas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, in­di­vi­dua­lios prie­žiū­ros per­so­na­las.

Tei­kiant pa­gal­bą ko­man­dos dė­me­sys su­telk­tas į struk­tū­ruo­to mo­ky­mo ir te­ra­pi­nio ug­dy­mo svar­bą, sie­kiant po­zi­ty­vios vai­kų vys­ty­mo­si di­na­mi­kos, for­muo­jant vai­ko kas­die­nius ir bend­ruo­me­ni­nius įgū­džius, di­di­nant in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę ir švie­ti­mo sis­te­mą. Spe­cia­lis­tams la­bai svar­bu ma­ty­ti vai­ko in­di­vi­dua­ly­bę, su­pras­ti jo neįp­ras­tą el­ge­sį ir ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip jam pa­dė­ti.

Tei­kiant pa­slau­gą tai­ko­mi in­di­vi­dua­lūs ir gru­pi­niai už­siė­mi­mai. Die­nos me­tu vai­kui su­tei­kia­mi pen­ki in­di­vi­dua­lūs už­siė­mi­mai ir vienas du gru­pi­niai.

Kiek­vie­nas mū­sų spe­cia­lis­tų ko­man­dos na­rys ga­li pa­pa­sa­ko­ti bent jau ke­le­tą įsi­min­ti­nų at­ve­jų, kai me­tu vai­kas neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­čia į ge­rą­ją pu­sę. Pa­ge­rė­ja jo ver­ba­li­nės ir ne­ver­ba­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos įgū­džiai, at­si­ran­da tiks­lin­ga so­cia­li­nė in­te­rak­ci­ja, pa­ge­rė­ja fi­zi­nė vai­ko būk­lė. To­kie pa­sie­ki­mai pa­ge­ri­na vai­ko gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, su­ma­ži­na ne­ga­lios at­si­ra­di­mo ri­zi­ką, pa­leng­vi­na ir tė­vų ar vai­ko glo­bė­jų kas­die­ny­bę.

– Kiek vai­kų ir tė­vų jau pa­si­nau­do­jo šio­mis pa­slau­go­mis? Ar už pa­slau­gas rei­kia mo­kė­ti?

– Šiuo me­tu pa­slau­ga tei­kia­ma 37 vai­kams. Ei­lė­je lau­kia 7 vai­kai.

Die­nos užim­tu­mo cent­ro veik­lą fi­nan­suo­ja Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pas­lau­gos tei­kia­mos ne­mo­ka­mai Klai­pė­dos mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­siems gy­ven­to­jams. Pri­va­lo­mas gy­dy­to­jo siun­ti­mas, ku­ria­me tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ti mi­nė­ti vai­ko rai­dos su­tri­ki­mai.

– Vi­sos šne­kin­tos ma­mos la­bai džiau­gia­si cent­ro veik­la, o ko­kių at­si­lie­pi­mų jūs gir­dė­jo­te apie tei­kia­mą pa­slau­gą?

– Įvy­kus po­ky­čių vai­ko el­ge­sy­je, su­lau­kia­me nuo­šir­džių at­si­lie­pi­mų iš vai­kų ar­ti­mų­jų. Vie­nas sva­riau­sių, kad, taisantis vai­ko svei­ka­tai, pa­ge­rė­ja vai­ko ir šei­mos gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Nes jų vai­ku­čiai ge­riau iš­lai­ko dė­me­sį, akių kon­tak­tą, leng­viau už­mie­ga, pra­dė­jo tar­ti žo­džius ar net sa­ki­nius, su­ma­žė­jo ar vi­siš­kai iš­ny­ko įky­ru­mai, bai­mės, ag­re­si­ja, ga­li sa­va­ran­kiš­kai pa­val­gy­ti, ga­li­ma išei­ti į vi­suo­me­nę. Mums tai yra di­de­lė pa­ska­ta tęs­ti pra­dė­tus dar­bus ir ge­rin­ti pa­slau­gos priei­na­mu­mą vai­kui ir šei­mai Klai­pė­dos mies­te.

– Pas­ta­ruo­ju me­tu daug dė­me­sio ski­ria­te ne tik Kū­di­kių na­mų glo­bo­ti­niams, bet ir šei­mo­se au­gan­tiems spe­cia­lių po­rei­kių vai­kams ir jų tė­vams. Ko­dėl?

– Pas­ta­rai­siais me­tais la­bai daug kal­ba­ma, ra­šo­ma apie tai, su ko­kiais sun­ku­mais su­si­du­ria šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, ku­riems nu­sta­ty­ti miš­rūs spe­ci­fi­niai ir (ar) įvai­ria­pu­siai rai­dos su­tri­ki­mai. Ne­li­ko­me šiai si­tua­ci­jai abe­jin­gi ir mes.

Pra­dė­jus įgy­ven­din­ti pe­rė­ji­mą nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie bend­ruo­me­nei ir šei­mai tei­kia­mų pa­slau­gų pa­laips­niui įstai­go­je ma­ži­no­me ins­ti­tu­ci­nės glo­bos vie­tų, pa­ren­gė­me per­tvar­kos pla­ną, ku­ria­me iš­plė­to­jo­me komp­lek­si­nių pa­slau­gų pa­ke­tą vai­kui ir šei­mai.

Svar­biau­sia tai, kad su­lau­kė­me dė­me­sio ir pa­lai­ky­mo iš Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Klai­pė­dos mies­to Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių ir Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­rių.

Kryp­tin­gas ko­man­dos dar­bas, sa­va­lai­kis pro­ble­mų nu­sta­ty­mas, pa­rink­tos prie­mo­nės, bend­ra­dar­biau­jant spe­cia­lis­tams su šei­ma, pa­dės ne vie­nam vai­kui su­ma­žin­ti ne­ga­lią, leng­viau bend­rau­ti ir pri­si­tai­ky­ti nau­jo­je ap­lin­ko­je, bū­ti sa­varan­kiš­kes­niam, įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį. Už su­teik­tas ga­li­my­bes kur­ti ir veik­ti, bet tur­būt svar­biau­sią dalyką – pa­ge­rin­tą šei­mų ir jo­se au­gan­čių vai­kų gy­ve­ni­mą, la­bai dė­ko­ja­me Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Klai­pė­dos mies­to Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui ir Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bos na­riams. Jū­sų su­pra­tin­gu­mas ir in­dė­lis į vai­kų svei­ka­tos ge­ri­ni­mą at­lieps šei­moms ir vi­suo­me­nei.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Įveikė dar vieną rinkimų kampanijos barjerą Klaipėdoje
  Įveikė dar vieną rinkimų kampanijos barjerą Klaipėdoje

  Visi politinės kampanijos dalyviai, būsimuose savivaldybių rinkimuose siekiantys Klaipėdos tarybos nario mandato ir uostamiesčio mero posto, iki nustatyto termino pateikė privalomą rinkėjų parašų skaičių. Patikrinus parašus, taps ai&s...

 • Sugedus kabeliui – užgeso šviesoforai
  Sugedus kabeliui – užgeso šviesoforai

  Judrios uostamiesčio gatvės kuriam laikui liko nereguliuojamos. Vykstant elektros kabelio remonto darbams, uostamiestyje laikinai užgeso 2 šviesoforai. ...

  1
 • Senamiesčio grindinį pritaikys neįgaliesiems
  Senamiesčio grindinį pritaikys neįgaliesiems

  Klaipėdos senamiesčio šaligatviai bus pritaikyti negalią turintiems žmonėms. Netrukus šalia Tiltų ir Turgaus gatvių prasidės gatvių bortelių ir šaligatvių gludinimo darbai. ...

  2
 • Rinkimų komisijose trūksta darbuotojų
  Rinkimų komisijose trūksta darbuotojų

  Šią savaitę jau išrinkti ir patvirtinti visi Klaipėdos miesto apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai, tačiau dar trūksta 58 darbuotojų pačiose komisijose. Trūkstamus žmones turėtų teikti Teisingumo ministerija. Tačiau kaip ir kada ...

  2
 • Dėl vietos darželyje – nežinia
  Dėl vietos darželyje – nežinia

  Į darželius vaikus užrašę tėvai virtualioje erdvėje nerimaudami stebi eilių sąrašus. Prieš keletą mėnesių prašymą dukrai lankyti darželį internetu pateikusi mama džiaugėsi ekrane išvydusi, jog registracija pav...

  1
 • Susirūpino treniruoklių likimu pajūryje
  Susirūpino treniruoklių likimu pajūryje

  Sporto entuziastai sunerimo dėl Pirmojoje Melnragėje įrengtų lauko treniruoklių. Erdvė, kur jie sustatyti, žiemą vis dar veikia, tačiau nuo šalčio, lietaus ir žvarbių pajūrio vėjų įrangą dengia tik stogelis. Negana to, ilgapirš...

  7
 • Uosto vadovas A. Vaitkus išeina atostogų ir nusišalina nuo dalies sprendimų
  Uosto vadovas A. Vaitkus išeina atostogų ir nusišalina nuo dalies sprendimų

  Susisiekimo ministras Rokas Masiulis nušalino Klaipėdos mero posto sieksiantį  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJUD) vadovą Arvydą Vaitkų nuo dalies sprendimų, susijusių su įmonėmis, kurių atstovai taip pat dalyvaus rinkimuose. ...

  19
 • Paaiškėjo, kur mieste įrengs papildomas vaizdo stebėjimo kameras
  Paaiškėjo, kur mieste įrengs papildomas vaizdo stebėjimo kameras

  Klaipėdai – galimybė išbandyti pažangias saugos technologijas. Tai tarptautinės kompanijos, dirbančios informacinių technologijų srityje, sukurta ir nemokamai testuoti siūloma įranga, kuri dirbtinio intelekto pagalba realiu laiku analizuo...

  1
 • Patvirtino: S. Skvernelis dalyvaus prezidento rinkimuose
  Patvirtino: S. Skvernelis dalyvaus prezidento rinkimuose

  Ilgai slėptą savo sprendimą dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose premjeras Saulius Skvernelis atskleidė labai netikėtoje vietoje – Rusnėje. ...

  60
 • Klaipėdos gyventojus kamuoja virusai ir infekcijos
  Klaipėdos gyventojus kamuoja virusai ir infekcijos

  Šaltuoju metų laiku gyventojai turėtų pasisaugoti ūminių infekcijų. Iki praėjusių metų pabaigos uostamiestyje užregistruota tūkstančiai kvėpavimo takų ir kitų infekcijų atvejų. Kadangi žiema dar nesibaigė, gyventojai raginami pasirūp...

Daugiau straipsnių