Apie 2023 metų biudžeto projektą

  • Teksto dydis:

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas priimtas 2022 m. lapkričio 22 d. ir įsigaliojo nuo 2022 m. gruodžio 3 d. Per 2 mėnesius nuo įstatymo patvirtinimo savivaldybių tarybos turi patvirtinti savo savivaldybės biudžetus.

Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu ir Tarybos veiklos reglamentu, savivaldybė turi sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su parengtu biudžeto projektu.

Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas pateiktas svarstyti tarybos komitetuose. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt iki 2023 m. sausio 12 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projektą parengė savivaldybės administracija, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija apie valstybės biudžeto dotacijų paskirstymą savivaldybėms ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano projekto programomis, atsižvelgdama į Finansų ministerijos pateiktą gyventojų pajamų mokesčio prognozę ir finansines savivaldybės galimybes.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2023 metais siūloma tvirtinti biudžeto pajamas 292202,4 tūkst. Eur, t. y. 48781,7 tūkst. Eur arba 20,0 proc. didesnes nei 2022 metais, biudžeto asignavimus 292202,4 tūkst. Eur, t. y. 48351,1 tūkst. Eur arba 19,8 proc. didesnius nei 2022 metais.

Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 50,2 proc., kiti savivaldybės teritorijoje surenkami mokesčiai siekia 4,0 proc., turto realizavimo pajamos 0,8 proc., valstybės biudžeto dotacijos 32,0 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 4,6 proc., kitos pajamos sudaro 8,4 proc. visos biudžeto pajamų apimties. Pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje.

Pagal Finansų ministerijos prognozes, gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra svarbiausias savivaldybės pajamų šaltinis ir sudaro didžiausią dalį mokesčių dalyje bei naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 2023 metais savivaldybė planuoja gauti 146823,0 tūkst. Eur arba 23352,0 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais. Didžiausią dotacijų dalį sudaro dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, kurios skirta 77168,5 tūkst. Eur arba 12981,1 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais. Savivaldybė planuoja 2023 metais gauti Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 13508,6 tūkst. Eur arba 6014,1 tūkst. Eur daugiau nei 2022 metais.

Daugiausia miesto biudžeto asignavimų tenka švietimo funkcijai vykdyti – 162479,3 tūkst. Eur arba 55,6 proc. visos biudžeto asignavimų apimties. Šiai funkcijai 2023 metais tenkanti lėšų dalis yra 27454,5 tūkst. Eur arba 20,3 proc. didesnė nei 2022 metais. Švietimo funkcijos vykdymas finansuojamas iš dviejų šaltinių – iš savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų ir iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms funkcijoms finansuoti (išlaidų struktūra pagal funkcijas pavaizduota 2 diagramoje).

2023 m. investicijoms (įvertinus visus finansavimo šaltinius) numatoma skirti 40,7 mln. Eur. Investicijoms skirtos lėšos bus naudojamos mokyklos pastato šiaurinėje miesto dalyje statybai, daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimui, gatvių rekonstrukcijai, miesto aikščių, skverų, parkų, pėsčiųjų takų tvarkymui, švietimo įstaigų pastatų ir sporto aikštynų atnaujinimui.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas bus tvirtinamas taryboje 2023 m. sausio 26 d.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių