Dėl dantų – kryžiaus keliai: moterį iš­gąs­di­no ne tik išvaizdos pokyčiai

Kar­tais sie­kis iš­pil­dy­ti il­gai puo­se­lė­tą sva­jo­nę su­tei­kia vi­sai ki­to­kių re­zul­ta­tų, nei bu­vo ti­kė­ta­si. Bū­tent taip nu­ti­ko ir vie­nai mo­te­riai, sva­jo­ju­siai tu­rė­ti gra­žius ir svei­kus dan­tis. Troš­ki­mas iš da­lies iš­si­pil­dė, bet dėl te­be­pa­ti­ria­mo skaus­mo mo­te­ris jau ne­be­ži­no, ko grieb­tis.

Apėmė neviltis

Per­nai Pa­lan­go­je gy­ve­nan­ti Al­bi­na krei­pė­si į odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ką „Cli­nic DPC“ Klai­pė­do­je dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo. Pa­si­ta­ru­si su spe­cia­lis­tais, nu­ta­rė im­tis rei­ka­lin­gų pro­ce­dū­rų.

Klai­pė­do­je bu­vo su­ra­šy­tas dan­tų imp­lan­ta­vi­mo pla­nas. Kai 2021 m. ba­lan­džio 29 d. Kau­ne Al­bi­nai bu­vo įdė­ti lai­ki­nie­ji pro­te­zai, mo­te­rį bu­vo apė­mu­si ne­vil­tis dėl stai­ga pa­si­kei­tusios iš­vaiz­dos – jai at­ro­dė, kad dan­tys – per il­gi, ne vi­sai ati­ti­ko bur­nos ana­to­mi­ją, truk­dė kal­bant.

Tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 7-ąją pra­si­dė­jo ir pir­mie­ji aler­gi­jos simp­to­mai. Spe­cia­lis­tai mo­te­rį ra­mi­no, esą nuo­la­ti­niai pro­te­zai jo­kio dis­kom­for­to ne­su­kels, bus daug dai­les­ni, aler­gi­jos tu­rė­tų ne­lik­ti.

„Lai­ki­nais pro­te­zais tą­kart bu­vau iki rug­sė­jo 24-osios. Tą die­ną Pa­ne­vė­žy­je man bu­vo už­dė­ti nuo­la­ti­niai pro­te­zai, bet be­veik kas sa­vai­tę vis tek­da­vo juos nuim­ti, ka­dan­gi man bu­vo la­bai blo­gai. Ver­kiau iš skaus­mo“, – ti­ki­no Al­bi­na.

Iš­vaiz­dos po­ky­čiai iš­gąs­di­no

Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį įdė­jus nuo­la­ti­nius pro­te­zus, aler­gi­ja sumažėjo, tačiau ne­din­go. Al­bi­na tei­gė, jog at­si­ra­do ir blo­gas bur­nos kva­pas, mo­te­ris ėmė spjau­dy­tis lip­nio­mis sei­lė­mis.

„Dan­tys gra­žūs, bet jų ne­šio­ti iki šiol ne­ga­liu. Daug lai­ko gy­ve­nau su skaus­mu. Man pa­siū­lė ar­ba lik­ti be dan­tų, ar­ba lai­ki­nais pro­te­zais. Pa­si­rin­kau lik­ti lai­ki­nais, nes su jais ne­skau­da“, – sakė mo­te­ris.

Taip pat po pro­te­za­vi­mo Al­bi­na pa­ste­bė­jo, esą pa­si­kei­tė jos vei­do bruo­žai – vir­šu­ti­nė lū­pa per vi­du­rį at­ro­dė lyg iš­kel­ta, o kraš­tai nu­leis­ti į šo­nus. Skau­dė­jo apa­ti­nį žan­di­kau­lį val­gant, bu­vo pa­rau­du­si glei­vi­nė.

2021-ųjų gruo­dį mo­te­ris krei­pė­si dėl kon­sul­ta­ci­jos su gy­dy­to­ju pro­te­zuo­to­ju iš ki­tos odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos.

Šis pa­ta­rė ieš­ko­ti prie­žas­ties, ko­dėl skau­da val­gant, yra pa­rau­du­si glei­vi­nė, o dėl vir­šu­ti­nės lū­pos pa­dė­ties pa­si­kei­ti­mo – spręs­ti su gy­dy­to­ju pro­te­zuo­to­ju ir tech­ni­ku iš tos kli­ni­kos, ku­rio­je bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja.

At­va­žia­vus bū­tent vi­zi­to die­ną, šių me­tų va­sa­rį, ma­nęs laukė lin­čas. Kal­bė­jo­mės 75 mi­nu­tes, ir di­rek­to­rė jau pa­sa­kė, kad ne­ga­li bū­ti net kal­bos apie pro­te­zų per­da­ry­mą. Bet­gi ji man bu­vo pri­ža­dė­ju­si per­da­ry­ti tuos pro­te­zus.

„Kli­ni­kos „Cli­nic DPC“ di­rek­to­rė Ir­ma Kve­da­rie­nė man pa­sa­kė, kad ko­mi­si­ją suda­rys iš ne­prik­lau­so­mo gy­dy­to­jo pro­te­zuo­to­jo ir ne­prik­lau­so­mo dan­tų tech­niko, tai reiš­kia ne tų žmo­nių, ku­rie man da­rė pro­te­zus. Kai at­va­žia­vau 2021 m. lapk­ri­čio pa­bai­go­je, nors bu­vo ki­ta gy­dy­to­ja pro­te­zuo­to­ja, bet pa­kvie­tė tą pa­tį dan­tų tech­ni­ką. Gruo­džio 3 d. nuo­la­ti­nius pro­te­zus pri­su­ko ga­lu­ti­nai ir pa­sa­kė, kad dau­giau nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Dar pa­mi­nė­jo, kad tai aš pa­ti nu­si­try­niau dan­tis še­pe­tė­liu, bet juk man ne sep­ty­ne­ri me­tai“, – ste­bė­jo­si pa­lan­giš­kė.

Ap­žiū­ra vy­ko Kau­ne. Jos me­tu mo­ters pro­te­zai bu­vo ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ti, at­lik­ti ir tam tik­ri ko­re­ga­vi­mai, po ku­rių bu­vo leng­viau su­kąs­ti dan­tis, bet val­gant, pa­cien­tės tei­gi­mu, vis dar skau­dė­jo.

Di­rek­to­rė I.Kve­da­rie­nė pa­ta­rė mo­te­riai kreip­tis, jei dar jaus dis­kom­for­tą, tuo­met vėl bus ieš­ko­ma spren­di­mų ir da­ro­ma vis­kas, kad pa­cien­tė jaus­tų­si ge­riau.

Skaus­mas nie­kur ne­din­go?

Šių me­tų sau­sį mo­te­ris ir vėl su­ne­ri­mo, ka­dan­gi ša­lia imp­lan­to bur­no­je už­čiuo­pė keis­tą da­ri­nį. Dar kar­tą pa­skam­bi­nu­si kli­ni­kos di­rek­to­rei iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, tad I.Kve­da­rie­nė pa­ta­rė nu­va­žiuo­ti į Klai­pė­dą, kad mo­te­ris bū­tų ap­žiū­rė­ta, pa­da­ry­ta rent­ge­no nuo­trau­ka. Ta­čiau Klai­pė­do­je rent­ge­no nuo­trau­ka ne­bu­vo da­ry­ta.

Pa­sak Al­bi­nos, te­le­fo­ni­nio po­kal­bio me­tu su di­rek­to­re bu­vo ap­tar­ta ga­li­my­bė per­da­ry­ti nau­juo­sius pro­te­zus.

„Gy­dy­to­ja ap­žiū­rė­jo gu­ze­lį, nu­siun­tė pas jų pa­čių bur­nos chi­rur­gą, dėl ku­rio va­žia­vau į Ma­žei­kius. Iš tik­rų­jų ap­va­žia­vau daug mies­tų – Klai­pė­dą, Ma­žei­kius, Pa­ne­vė­žį, Kau­ną. O at­va­žia­vus bū­tent vi­zi­to die­ną, šių me­tų va­sa­rį, ma­nęs laukė lin­čas. Kal­bė­jo­mės 75 mi­nu­tes, ir di­rek­to­rė jau pa­sa­kė, kad ne­ga­li bū­ti net kal­bos apie pro­te­zų per­da­ry­mą. Bet­gi ji man bu­vo pri­ža­dė­ju­si per­da­ry­ti tuos pro­te­zus“, – ti­ki­no Al­bi­na.

Ta­čiau di­rek­to­rė nei­gia da­vu­si šiuos pa­ža­dus. Pa­sak jos, to­kių da­ly­kų ža­dė­ti ne­ga­li nie­kas, ypač įmo­nės va­do­vė.

„Nie­ka­da to­kių pa­ža­dų nie­kas ne­duo­da. Jei­gu pa­cien­tai jau­čia kaž­ko­kį dis­kom­for­tą, ką mes pir­miau­sia da­ro­me, tai krei­pia­mės į spe­cia­lis­tus – pro­te­zuo­jan­tį gy­dy­to­ją ir dan­tų tech­ni­ką – tai yra pro­fe­sio­na­lai, dir­ban­tys ne vie­ne­rius me­tus, tu­rin­tys di­de­lę dar­bo pa­tir­tį, kom­pe­ten­ci­ją. Jie nu­sta­to, ar rei­ka­lin­gas kaž­koks ko­re­ga­vi­mas. Sė­dė­da­ma su pa­cien­tu ir dis­ku­tuo­da­ma ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kaž­ką per­ga­min­si­me ar tai­sy­si­me, nes tai ne odon­to­lo­go kė­dė. To­kių spren­di­mų ir pa­ža­dų nie­ka­da gy­ve­ni­me nie­kas ne­ga­li da­lin­ti, o tuo la­biau įmo­nės di­rek­to­rė“, – tei­gė I.Kve­da­rie­nė.

Realybė: brangi svajonė turėti gražius ir sveikus dantis ne visada išsipildo. Shutterstock nuotr.

Gy­dy­to­jai pro­ble­mų ne­ma­tė

Kli­ni­kos di­rek­to­rė taip pat pa­brė­žė, kad Al­bi­na bu­vo siųs­ta pas įvai­rius spe­cialis­tus, ta­čiau jos įvar­dy­tų nu­si­skun­di­mų gy­dy­to­jai iš­spręs­ti ne­ga­lė­jo.

„Esa­me kvie­tę įvai­rius spe­cia­lis­tus ir siun­tę pa­čią pa­cien­tę ir pas vei­do žan­di­kau­lių chi­rur­gą tam, kad įsi­ti­kin­tu­me, jog tie nu­si­skun­di­mai yra rea­liai tai­sy­ti­ni. Nes pro­te­zas kiek­vie­nam pa­cien­tui – in­di­vi­dua­lus, de­ri­na­mas – vie­nam rei­kia il­ges­nio adap­ta­vi­mo­si lai­ko­tar­pio, ki­tam už­ten­ka trum­pes­nio, o nu­si­skun­di­mai, ku­riuos gau­na­me iš pa­cien­tų, tu­ri bū­ti įver­tin­ti spe­cia­lis­tų. Ta­čiau tai, ką ma­tė ši pa­cien­tė, nea­ti­ti­ko to, ką ma­tė gy­dy­to­jai. Va­di­na­si, bet ko­kie ko­re­ga­vi­mai neišsp­ręs jos var­di­ja­mų prie­žas­čių, nes jų rea­liai nė­ra“, – nu­ro­dė I.Kve­da­rie­nė.

Ko­dėl ki­lo aler­gi­ja?

Kal­bė­da­ma apie aler­gi­nes reak­ci­jas, di­rek­to­rė mi­nė­jo, kad pro­te­zuo­se ne­bu­vo nė vie­nos me­džia­gos, ku­ri ga­lė­tų aler­gi­zuo­ti.

„Kai pa­cien­tei bu­vo įdė­ti lai­ki­nie­ji pro­te­zai, ji pra­dė­jo skųs­tis, kad jie su­kė­lė aler­gi­ją, ir gal­vo­jo, jog tai bū­tent dėl pro­te­zų. Mes, kli­ni­ka, pa­da­rė­me vis­ką, kad pa­cien­tei pa­ga­min­tu­me nuo­la­ti­nius pro­te­zus, ne­nau­do­da­mi nė vie­nos me­džia­gos, ku­ri ga­lė­tų aler­gi­zuo­ti. Ga­li bū­ti ir dau­giau prie­žas­čių, kas su­kė­lė aler­gi­ją, bet šie pro­te­zai ne­kė­lė jo­kios. Aler­gi­nė reak­ci­ja ga­lė­jo bū­ti su­si­ju­si su svei­ka­tos su­tri­ki­mais ar­ba var­to­ja­mais vais­tais. Gal­būt pa­cien­tė kaž­ką gy­dė­si ar var­to­jo vais­tus, ir me­džia­ga su­rea­ga­vo. Ta­čiau to nu­sta­ty­ti prieš de­dant pro­te­zus bu­vo neį­ma­no­ma“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.

Ji tvir­ti­no, jog Al­bi­nos pro­te­zams bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė nuo­lai­da. „Pro­te­zai, kuriuos pa­ga­mi­no­me, kai­na­vo apie 10 tūks­tan­čių, o mes jai pa­da­rė­me 60 pro­c. nuo­lai­dą, kad mo­kė­tų kaip už pa­pras­tus pro­te­zus“, – sa­kė I.Kve­da­rie­nė.

Ko­dėl ki­lo aler­gi­nė reak­ci­ja, sun­ku pa­sa­ky­ti. Pa­cien­tė ma­no, kad tai dėl plastiko, ku­riam ji aler­giš­ka.

„Jau tu­riu at­sa­ky­mą iš aler­go­lo­gi­jos kli­ni­kos – aš esu aler­giš­ka plast­ma­sei. Tačiau, kai da­riau­si ope­ra­ci­ją, to ne­ži­no­jau“, – už­si­mi­nė Al­bi­na.

Jos ma­ny­mu, vi­sa tai – gy­dy­to­jų neap­si­žiū­rė­ji­mas, ka­dan­gi at­lik­ti aler­gi­jų tes­tą spe­cia­lis­tai ga­lė­jo pa­siū­ly­ti dar prieš ope­ra­ci­ją.

„Jie ne­ži­no­jo, kad man bus aler­gi­ja, bet ir neap­sid­rau­dė. Jei­gu bū­tų no­rė­ję ap­si­draus­ti, tu­rė­jo pa­pra­šy­ti ma­nęs, kad at­si­vež­čiau aler­go­lo­go pa­žy­mė­ji­mą, bet jie ma­nęs to ne­pra­šė. Kai tai at­si­ti­ko, tiems pro­te­zams pa­da­rė nuo­lai­dą. Bet kai juos pa­ga­mi­no, pro­te­zai nea­ti­ti­ko ma­no bur­nos ana­to­mi­jos, ir gy­dy­to­jai dau­giau nie­ko ne­be­da­rė. Pro­te­zų kai­na – 12 tūkst. eu­rų, o jau su­mo­kė­jau 13 tūkst.“, – aiš­ki­no pa­cien­tė.

Ta­čiau odon­to­lo­gų va­do­vė ti­ki­no, kad ne kli­ni­ka tu­rė­jo at­lik­ti ty­ri­mus dėl aler­gi­jos.

„Pa­cien­tai sa­vo an­ke­to­se pri­va­lo pa­žy­mė­ti, kad tu­ri kaž­ko­kių aler­gi­nių reak­ci­jų. Pa­cien­tės an­ke­to­je apie aler­gi­jas nie­ko ne­bu­vo, va­di­na­si, jo­kie ty­ri­mai ne­bu­vo at­lie­ka­mi. Pa­cien­tas pa­ts tu­ri pa­sa­ky­ti, jei­gu jis yra kaž­kam aler­giš­kas. Šią in­for­ma­ci­ją bū­ti­na pa­teik­ti at­vy­kus į kiek­vie­ną svei­ka­tos įstai­gą. Jei­gu pa­cien­tas to­kios in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­kia, mes ne­ga­li­me iš­tir­ti vi­sų ga­li­mų aler­gi­nių reak­ci­jų ar­ba li­gų, nes odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka nė­ra svei­ka­tos ty­ri­mų cent­ras, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma jas nu­sta­ti­nė­ti“, – tvir­ti­no I.Kve­da­rie­nė.

Su­tar­tį nu­trau­kė vie­na­ša­liš­kai

Šių me­tų ba­lan­džio 29 d. kli­ni­ka nu­trau­kė pa­slau­gų tie­ki­mo su­tar­tį su Al­bi­na.

„Kli­ni­ka at­siun­tė pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą dėl pa­slau­gų nu­trau­ki­mo, ku­rio aš ne­pa­si­ra­šiau“, – ste­bė­jo­si pa­lan­giš­kė.

Di­rek­to­rės nuo­mo­ne, šis spren­di­mas priim­tas, nes pa­cien­tei bu­vo su­teik­tos vi­sos pa­slau­gos ir pa­dė­ti spe­cia­lis­tai dau­giau nie­kuo ne­ga­li. „Taip, tai bu­vo mū­sų siū­ly­mas. Pa­gal ga­ran­ti­ją sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­cien­tui vyk­do­me. Su­tar­ties nu­trau­ki­mas nė­ra są­ly­gų pra­ra­di­mas, tai yra ga­ran­ti­ja, kad jei kaž­kas nu­tik­tų, kli­ni­ka iki ga­ran­ti­jos pa­bai­gos tik­rai vi­sus sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dys“, – pa­brė­žė di­rek­to­rė.

Mo­te­ris dėl pa­tir­tos ža­los jau krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bą bei Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ją. Jų spren­di­mo dar teks pa­lauk­ti.

„Ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja pa­sa­kė, kad svars­ty­mas ga­li tęs­tis apie du mė­ne­sius, o Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba svars­tys nuo tri­jų iki aš­tuo­nių mė­ne­sių“, – nu­si­vy­lu­si sa­kė mo­te­ris.

Iki tol Al­bi­nai ir to­liau teks bū­ti tik su lai­ki­nai­siais pro­te­zais.

Dėl pa­si­kei­tu­sios iš­vaiz­dos ir su­ža­lo­tos svei­ka­tos Al­bi­na pa­ti­ria dis­kom­for­tą ir bend­rau­da­ma, nes kal­ba ta­po ne­riš­li, ne­pa­to­gu net val­gy­ti. Lauk­da­ma sprendimo pa­lan­giš­kė dar ti­ki­si, kad at­si­ras žmo­nių, ga­lin­čių pa­dė­ti.

„Tiek pi­ni­gų iš­lei­dau, ne­be­tu­riu iš kur jų paim­ti, o si­tua­ci­ja – bai­si. Daug kur matau, kad žmo­nėms pa­de­da, at­si­lie­pia į tą šauks­mą, o man kaž­kaip nei­šei­na. Ką dar pa­da­ry­ti?“ – svars­tė mo­te­ris.

Nag­ri­nė­jo 41 skun­dą

Ofi­cia­lio­je Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jos 2021 m. veik­los ata­skai­to­je nu­ro­dy­ta, kad pa­reiš­ki­muo­se skun­džia­mos odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gos su­da­ro 17 pro­c. Nuo 2019 gruo­džio 31 d. iki 2020 m. sau­sio 1 d. bu­vo iš­nag­ri­nė­tas 41 pa­reiš­ki­mas dėl odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gų.

Odontologijos klinika nėra sveikatos tyrimų centras.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos As­mens svei­ka­tos de­par­ta­men­to Spe­cia­li­zuo­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jad­vy­ga Mi­cei­kai­tė šį at­ve­jį ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė.

„Ko­men­tuo­ti konk­re­čios si­tua­ci­jos ne­ga­li­me, nes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės ob­jek­ty­viai su­si­pa­žin­ti su vi­so­mis de­ta­lė­mis ir ap­lin­ky­bė­mis, o tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja nė­ra pa­kan­ka­ma. Ki­ta da­lis pra­šo­mos in­for­ma­ci­jos dėl ki­tų ga­li­mų skun­dų yra kon­fi­den­cia­li“, – tei­gė J.Mi­cei­kai­tė.

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai to­kių si­tua­ci­jų ap­skritai ne­nag­ri­nė­ja.

„Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba gin­čų šio­je sri­ty­je ne­nag­ri­nė­ja. Pa­tar­tu­me kreip­tis į Vals­ty­bi­nę ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tarnybą, nes jai pri­skir­tas pa­cien­tų tei­sių prie­žiū­ros funk­ci­jų vyk­dy­mas“, – nu­ro­dė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Ma­li­naus­kie­nė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Albina

Albina portretas
Anonimui - dėl implantacijos aš neturiu jokio priekaišto, atlikta puikiai, nepasisekė tik su protezavimu

Anonimas

Anonimas portretas
Liudna, kad tokia jūsų patirtis. Aš prieš 3 metus dariausi implantaciją pas juos, bet nusiskundimų jokių neturėjau...

Nijolė

Nijolė portretas
Malonus aptarnavimas, puikus rezultatas, šauni komanda mylinti savo darba. Teko lankytis Kaune.Nieko nekeisčiau. Ačiū
VISI KOMENTARAI 63
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių