Svarstys, ar vairuojantiems mopedus turėtų būti privalomas praktinis egzaminas

  • Teksto dydis:

Seimas šią savaitę po pateikimo priėmė svarstyti parlamentarės Ligitos Girskienės siūlymą įpareigoti mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojus išlaikyti praktinį egzaminą.

„Tur­būt ne kar­tą pa­ste­bė­jo­te, kad did­mies­čių gat­vė­se vis daž­niau ma­to­me tuos va­di­na­muo­sius ma­žuo­sius mies­to au­to­mo­bi­liu­kus, ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti nuo 15 me­tų tu­rint AM ka­te­go­ri­ją bei nuo 16 me­tų – B1 ka­te­go­ri­ją“, – pristatydama pakeitimus kalbėjo L. Girskienė.

„Nors to­kie au­to­mo­bi­liai yra lai­ko­mi pui­kia mo­pe­dų al­ter­na­ty­va ir kai ku­riuo po­žiū­riu iš tie­sų yra ir pa­to­ges­ni, ir sau­ges­ni, ga­li­ma pa­si­slėp­ti, pa­vyz­džiui, nuo lie­taus, yra ka­žin ko­kia kon­struk­ci­ja ava­ri­jos at­ve­ju, ta­čiau daž­nai yra kri­ti­kuo­ja­mi dėl sau­gu­mo ir ga­li­mo pa­vo­jaus. Prie vai­ro sė­di vi­sai jau­ni ir jo­kių vai­ra­vi­mo įgū­džių ne­tu­rin­tys eis­mo da­ly­viai“, – pažymėjo politikė.

Pasak „valstietės“, pri­va­lo­mo­jo prak­ti­nio vai­ra­vi­mo va­lan­dų skai­čius ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nis ne­gu ki­tų ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jams.

„Aš ma­nau, kad tik­rai 15–16 me­tų jau­nuo­liai tu­ri pri­va­lo­mai pra­va­žiuo­ti bent ke­lias­de­šimt va­lan­dų ar ke­lio­li­ka va­lan­dų mies­to gat­vė­mis, nes jie tik­rai su­ke­lia ava­ri­nes si­tu­a­ci­jas“, – kalbėjo ji.

Dalis politikų tokį reikalavimą kritikavo kaip perteklinį. Konservatorius Linas Slušnys siūlymą vadino „lo­bis­ti­nės įsta­ty­mo veik­los pro­jek­tu, ku­rį ga­lė­jo pa­kiš­ti vai­ra­vi­mo mo­kyk­los“.

„Tai iš tik­rų­jų da­bar, kai jūs nu­ro­do­te, vi­sų 23 straips­ny­je nu­ro­dy­tų ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jai tu­ri iš­lai­ky­ti ir prak­ti­nius, ir te­ori­nius eg­za­mi­nus, tai fak­tiš­kai jūs vi­sus va­ro­te į mo­ky­mus ir ap­skri­tai į eg­za­mi­nus, tuos, ku­riuos mes kaž­ka­da at­lei­do­me, tai yra A1 ka­te­go­ri­ja iki 125 cc“, – sakė konservatorius Edmundas Pupinis.

Projektui po pateikimo pritarė 42 parlamentarai, septyni buvo prieš, susilaikė – 25. Dabar jį svarstys Seimo komitetai.NAUJAUSI KOMENTARAI

yja

yja portretas
kaip tik daugiau valandu reik, o ne mazinti

Anonimas

Anonimas portretas
vauruotojam auto transporto po pirmos avarijos ar taisyklių pažeudimo reiktu siūst mokytis iš naujo ir tai daryt reiktu po kiekvieno nusižengimo.

Pradeciau

Pradeciau portretas
nuo duslintuvu visoms TP. Nes dabar - pragaras diena nakti.
VISI KOMENTARAI 5

Galerijos

Daugiau straipsnių