Kau­no „Ok­to­ber­fest“ at­si­svei­ki­na iki ki­tų me­tų

  • Teksto dydis:

Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Ketvirtą kartą „Volfas Engelman“ organizuojama „Oktoberfesto“ šventė jau neabejotinai tampa tradiciniu rudens renginiu Kaune. Šventėje dalyvavo Jo Karališkoji Didenybė Prinz Karl von Bayern kartu su žmona. Būtent jiems buvo patikėtas iškilmingas „Oktoberfesto“ šventės atidarymas.

Ba­va­ri­jos tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai

„Vol­fas En­gel­man“ bra­vo­ras dviem die­noms ta­po ba­va­riš­kų tra­di­ci­jų cent­ru. Anks­čiau die­ną tru­ku­sias vo­kiš­kų tra­di­ci­jų links­my­bes nu­tar­ta pail­gin­ti iki dvie­jų die­nų. Kas ži­no, gal ka­da nors šven­tė „Ok­to­ber­fest“ Kau­ne tę­sis pa­na­šiai kaip Miun­che­ne, – še­šio­li­ka die­nų. Juo­lab kad šių me­tų pa­va­sa­rį bend­ro­vė „Vo­fas En­gel­man“ pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Jo Ka­ra­liš­ką­ja Di­de­ny­be Ba­va­ri­jos prin­cu Luit­pol­du ir jo val­do­ma bend­ro­ve „König Lud­wig In­ter­na­tio­nal“.

„Re­zul­ta­tas – gau­tas lei­di­mas vir­ti ka­ra­liš­ką­jį gė­ri­mą. Bir­že­lį Lie­tu­vos rin­kai pri­sta­tė­me pir­mą­ją šio gė­ri­mo par­ti­ją – ži­no­ma, jo kvie­tė­me ra­gau­ti ir per šven­tę „Ok­to­ber­fest“. Šių­me­tis ren­gi­nys ypa­tin­gas dar ir tuo, kad su­lau­kė­me gar­bin­gų sve­čių; į Kau­ną at­vy­ko Ba­va­ri­jos ka­ra­liš­ko­sios šei­mos at­sto­vų. To­dėl fes­ti­va­lis al­sa­vo dar gy­ves­ne ba­va­riš­ka dva­sia. Po ka­ra­liš­kos šei­mos at­sto­vo ap­si­lan­ky­mo ir gra­žios par­tne­rys­tės „Vol­fo En­gel­man“ šven­tė „Ok­to­ber­fest“ nuo šiol tu­ri iš­skir­ti­nę tei­sę va­din­tis pa­grin­di­ne Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „Vol­fas En­gel­man“ va­do­vas Ma­rius Hor­ba­čaus­kas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Drau­gys­tę su Kau­no įmo­ne ver­ti­no ir šven­tė­je su žmo­na da­ly­va­vęs prin­cas Car­las, vie­nas iš ke­tu­rių prin­co Luit­pol­do sū­nų. Jo tei­gi­mu, kul­tū­ri­nis iden­ti­te­tas yra vie­na di­džiau­sių ša­lies ver­ty­bių: „Sunku patikėti, kad vos ketvirtus metus Kaune gyvuojantis „Oktoberfestas“ pritraukia tiek žmonių. Galima tik įsivaizduoti, kaip ši šventė atrodys po 10 metų. Tikiu, kad ji bus kur kas didesnė. Bavarijoje, Miunchene ši šventė vyksta jau daugiau negu 200 metų ir į ją kasmet susirenka

6 milijonai žmonių. Kauno „Oktoberfestas“ mane maloniai nustebino, smagu matyti, kad bavarų kultūra gyva ir Lietuvoje. Bus įdomu apsilankyti Kauno „Oktoberfeste“ po dar penkių metų ir pamatyti, kaip ši šventė išaugo“, – teigė Jo Karališkoji Didenybė.

Fes­ti­va­lis al­sa­vo dar gy­ves­ne ba­va­riš­ka dva­sia.

 

Dau­giau nei 200 me­tų skai­čiuo­jan­ti šven­tė „Ok­to­ber­fest“ tu­ri dau­gy­bę tra­di­ci­jų, at­gims­tan­čių su­lig kiek­vie­na šven­te. Vie­na tra­di­ci­jų – au­ten­tiš­ka fes­ti­va­lio da­ly­vių ap­ran­ga, ku­ri anuo­met ne tik puo­šė, bet ir ro­dė as­mens kil­mės vie­tą.

Anot Ba­va­ri­jos prin­co, ir šian­dien fes­ti­va­ly­je „Ok­to­ber­fest“ ga­li­ma pa­ma­ty­ti tra­di­ci­niais dra­bu­žiais pa­si­puo­šu­sių žmo­nių, ta­čiau na­tū­ra­lu, kad ap­ran­ga ne­bė­ra au­ten­tiš­ka.

Tra­di­ciš­kai kla­si­ki­nis ba­va­rų dra­bu­žis „le­der­ho­se“ – odi­niai bri­džiai, ar­ba kel­nės su pet­ne­šo­mis, ku­rios bu­vo dė­vi­mos su švar­ku, va­di­na­mu „lo­den­jan­ker“, ir, ži­no­ma, ba­tai „ha­ferls­chu­he“, ku­rie taip pat skirs­to­mi į ka­te­go­ri­jas, pri­klau­so­mai nuo pa­skir­ties.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tra­di­ci­nė ba­va­riš­ka mo­te­rų su­kne­lė va­di­na­ma “dirndl“. Šven­čių „Ok­to­ber­fest“ me­tu prie tra­di­ci­nės su­kne­lės mo­te­rys dė­vė­da­vo ska­rą, ku­rią už­si­mes­da­vo ant pe­čių, ir megz­ti­nį. Mo­te­rys, fes­ti­va­ly­je dir­ban­čios pa­da­vė­jo­mis, dė­vė­jo kiek ki­to­kias su­kne­les – su di­des­ne iš­kirp­te.

„Ap­ran­ga yra svar­bi fes­ti­va­lio „Ok­to­ber­fest“ da­lis. Ji ku­ria džiaugs­min­gą ir pa­ki­lią fes­ti­va­lio nuo­tai­ką, per­duo­da ša­lies dva­sią“, – ak­cen­tus dė­lio­jo Jo Ka­ra­liš­ko­ji Di­de­ny­bė.

Mu­zi­ki­nis už­kra­tas

Šven­tė „Ok­to­ber­fest“ neį­si­vaiz­duo­ja­ma be links­mos, už­de­gan­čios mu­zi­kos. Kaip ir kas­met, fes­ti­va­lio nuo­tai­ką kū­rė ba­va­riš­kos mu­zi­kos at­li­kė­jai „Al­leg­ret­to“, o šie­met mu­zi­kan­tų gre­tas pa­pil­dė gru­pė „Old Ci­ty Band“ iš Klai­pė­dos, ku­ri spe­cia­liai šven­tei pa­ren­gė vo­kiš­kų dai­nų re­per­tua­rą.

„Šių­me­tė šven­tė Kau­ne – mū­sų krikš­tas. La­bai džiau­gia­mės, kad or­ga­ni­za­to­riai pa­kvie­tė pa­gro­ti čia. Pa­si­ruoš­ti šiai šven­tei bu­vo ne­ma­žas iš­šū­kis, nes anks­čiau ne­te­ko at­lik­ti kū­ri­nių vo­kie­čių kal­ba“, – džiau­gė­si gru­pės ly­de­ris Do­na­tas Mom­kus. Gru­pė „Old Ci­ty Band“ yra ne kar­tą da­ly­va­vu­si įvai­riuo­se mu­zi­ki­niuo­se fes­ti­va­liuo­se, pro­jek­tuo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, kon­cer­ta­vu­si su ži­no­mais Lie­tu­vos džia­zo ir po­pmu­zi­kan­tais. Ta­čiau, pa­sak gru­pės ly­de­rio D. Mom­kaus, šven­tė „Ok­to­ber­fest“ bu­vo vi­siš­kai nau­ja, įkve­pian­ti pa­tir­tis.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ket­vir­tą kar­tą šven­tė­je „Ok­to­ber­fest“ da­ly­va­vu­si vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je ba­va­riš­kos mu­zi­kos gru­pė „Al­leg­ret­to“ jau ži­no­jo, ko ti­ki­si ir lau­kia fes­ti­va­lio da­ly­viai.

„Yra tik­rai ne vie­na po­pu­lia­ri fes­ti­va­lio „Ok­to­ber­fest“ me­lo­di­ja. Pa­vyz­džiui, „Ro­sa­mun­da“ – di­džiau­sias hi­tas, ku­rį at­lie­ka­me vo­kiš­kai. Šią dai­ną ži­no vi­sa Vo­kie­ti­ja, o kū­ri­nio me­lo­di­ja – la­bai links­ma, do­mi­nuo­ja po­lkos mo­ty­vai, tad, gir­dint šią dai­ną, sun­ku nu­sė­dė­ti vie­to­je. Dar vie­na tra­di­ci­nė šven­tės dai­na – „Rau­gin­tų ko­pūs­tų po­lka“. Rau­gin­ti ko­pūs­tai su deš­re­lė­mis yra tra­di­ci­nis fes­ti­va­lių „Ok­to­ber­fest“ mais­tas, to­dėl ir juo­se skam­ban­ti mu­zi­ka ne­re­tai pa­va­di­na­ma se­mian­tis įkvė­pi­mo iš mais­to. Šiuos ir dau­gy­bę ki­tų kū­ri­nių at­li­ko­me ir šių me­tų šven­tė­je“, – pa­sa­ko­jo gru­pės va­do­vas Sau­lius Va­si­liaus­kis.

Vis dėl­to pa­ts po­pu­lia­riau­sias ir daž­niau­siai Miun­che­no fes­ti­va­ly­je, taip pat bra­vo­ro ren­gia­mo­je šven­tė­je „Ok­to­ber­fest“ skam­ban­tis kū­ri­nys yra „Ein Pro­sit der Gemüt­lich­keit“. Tai ma­žiau nei mi­nu­tę trun­kan­tis kū­ri­nys, fes­ti­va­ly­je at­lie­ka­mas kas 15 mi­nu­čių. Užg­ro­jus šiai me­lo­di­jai vi­si šven­tės da­ly­viai at­si­sto­ja, plo­ja ran­ko­mis ir drau­ge dai­nuo­ja, o dai­nos pa­bai­go­je su­si­dau­žia bo­ka­lais.

Pat­vir­ti­no po­pu­lia­ru­mą

Bra­vo­ro alu­da­rys­tės kom­pe­ten­ci­jų cent­ro koor­di­na­to­rės Aud­ro­nės Sau­lė­nie­nės ver­ti­ni­mu, fes­ti­va­lis „Ok­to­ber­fest“ – jau pri­gi­ju­si tra­di­ci­ja Lie­tu­vo­je, o įkvė­pi­mo Kau­ne or­ga­ni­zuo­ja­mai šven­tei bra­vo­ro ko­man­da ne vie­nus me­tus sė­mė­si Miun­che­ne, kur jau nuo XIX a. vyks­ta di­džiau­sia pa­sau­ly­je šven­tė „Ok­to­ber­fest“.

„Ži­no­ma, mū­sų ren­gia­ma šven­tė ma­žes­nė, ta­čiau tik­rai ne ma­žiau links­ma. Šven­tės zo­no­je bu­vo įreng­ta di­de­lė, pu­sės fut­bo­lo aikš­tės dy­džio, pa­la­pi­nė, ku­rio­je sto­vė­jo gė­ri­mų pils­ty­mo įran­ga ap­rū­pin­ti sta­lai. Jų skai­čius bu­vo ri­bo­tas, tad no­rin­čius links­mai pa­sė­dė­ti su drau­gais kvie­tė­me su­skub­ti re­zer­vuo­ti sta­lus. Džiau­gia­mės, kad dar ge­ro­kai iki šven­tės vi­si sta­lai bu­vo re­zer­vuo­ti“, – sėkmingai praė­ju­sį ren­gi­nį ver­ti­no A. Sau­lė­nie­nė.

Neat­sie­ja­ma šven­tės „Ok­to­ber­fest“ da­lis – tra­di­ci­niai vo­kiš­ki val­giai. Fes­ti­va­lio da­ly­viai ga­lė­jo mė­gau­tis rū­ky­ta kar­ka, „Brat­wurst“ sti­liaus deš­re­lė­mis, bre­ce­liais ir ki­tais na­cio­na­li­nės vo­kiš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lais.NAUJAUSI KOMENTARAI

Joo

Joo portretas
Nejaugi nėra lietuviškų tradicijų? Beždžioniavimas nėra pozityvu.

Liūdesėlis

Liūdesėlis portretas
Buvom su draugais. Ar eisime kitais metais? Ne. Jei ne tie pora žaidimų kieme - mirtis ir liūdesys. Grupės 10 dainų irgi nesužavėjo, žmones tiesiog sėdėjo ant stovėjimo aikštelės grindinio, pasidėją alų ant konteinerių, nes stovimų staliukų tikrai buvo per mažai. Su draugais nėjo pasikalbėti, kadangi muzikos garsumas buvo tikrai per didelis, hi ne į klubą susirinkom.... Įspūdžiai liūdni.

:)))

:))) portretas
beretinem sudvezom ir vel negerai...
VISI KOMENTARAI 18

Galerijos

Daugiau straipsnių