Bend­ri­jų pir­mi­nin­kai ren­ka­si pro­fe­sio­na­lus

  • Teksto dydis:

Ar bend­ri­jos pa­jė­gios pro­fe­sio­na­liai gin­ti dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų in­te­re­sus ir yra pa­na­cė­ja nuo vi­sų pro­ble­mų? Ko­kie yra to­kios val­dy­mo for­mos pra­na­šu­mai ir trū­ku­mai? Ką tu­rė­tų rink­tis gy­ven­to­jai, kad jų na­mai bū­tų pri­žiū­ri­mi ko­ky­biš­kai ir lai­kan­tis vi­sų tei­sės ak­tų?

Res­pub­li­ki­nių Būs­to rū­mų pre­zi­den­tas Juo­zas An­ta­nai­tis pa­ste­bi, kad bend­ri­ja – kaip val­dy­mo or­ga­nas – pa­si­tei­si­na dviem at­ve­jais. Kai bend­ri­jos pir­mi­nin­kas yra ūkiš­kas, sa­vo ama­tą iš­ma­nan­tis spe­cia­lis­tas, ar­ba kai bend­ri­ja val­dy­mą, na­mo in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų prie­žiū­rą ir eksp­loa­ta­ci­ją pa­ti­ki pro­fe­sio­na­lams. Tik taip ga­li­ma už­tik­rin­ti, kad dau­gia­bu­čiai na­mai bus pri­žiū­ri­mi tin­ka­mai, o juo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės ap­sau­go­ti nuo įvai­rių ne­lai­mių, ku­rios daž­nai nu­tin­ka, kai pa­sta­tu rū­pi­na­si ne­kom­pe­ten­tin­gi as­me­nys.

„Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas ga­li bū­ti la­bai ini­cia­ty­vus ir pui­kus žmo­gus, bet jis vis dėl­to nė­ra pa­sta­tų prie­žiū­ros pro­fe­sio­na­las. Tad na­tū­ra­lu, kad vis­ko iš­ma­ny­ti ne­ga­li. Il­gus me­tus šio­je sri­ty­je dir­ban­tys ad­mi­nist­ra­to­riai yra su­kau­pę mil­ži­niš­ką ži­nių ba­ga­žą, to­dėl jų pa­ta­ri­mai ir pa­ra­ma yra ver­tin­gi. Ma­nau, kad žmo­nėms su­dė­tin­giau­sia su­si­gau­dy­ti jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se. Ge­rai, kad yra ga­lin­čių pa­tar­ti ir pa­gel­bė­ti. Ge­rai ir tai, kad tarp ad­mi­nist­ra­to­rių ir bend­ri­jų už­si­mez­ga vis tvir­tes­nis dia­lo­gas, o sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus bend­ri­jų pir­mi­nin­kams“, – kal­bė­jo Būs­to rū­mų pre­zi­den­tas.

Jam pri­ta­rė ir Kau­no 226-osios gy­ve­na­mų­jų na­mų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ri­čar­das Ans­kai­tis. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sią pa­leng­vė­ji­mą pa­ju­to, kai in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų prie­žiū­rą pa­ti­kė­jo ad­mi­nist­ruo­jan­čiai įmo­nei.

„Kreip­tis į dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­rius bu­vo nu­spręs­ta, nes vis­ką su­žiū­rė­ti vie­nam žmo­gui yra tie­siog per­ne­lyg su­dė­tin­ga. Vis­kam pa­pras­čiau­siai trūks­ta lai­ko, o veik­los tik­rai daug. Kai blaš­kai­si tarp gau­sy­bės rei­ka­lų, su­dė­tin­ga pa­siek­ti, kad vis­kas bū­tų da­ro­ma tin­ka­mai ir ko­ky­biš­kai. Kai prie­žiū­ros dar­bus pa­ti­kė­jo­me ad­mi­nist­ra­to­riui, pa­ste­bė­jau, kad naš­ta man, kaip pir­mi­nin­kui, yra su­ma­žė­ju­si, o vi­si rei­ka­lin­gi dar­bai vyks­ta sklan­džiai“, – tei­gė R.Ans­kai­tis.

„Jau ku­rį lai­ką ste­bi­me ten­den­ci­ją, kai dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos krei­pia­si į mus ir pra­šo pa­gal­bos spren­džiant su būs­to prie­žiū­ra su­si­ju­sius klau­si­mus. Šian­dien bend­ra­dar­biau­ja­me su su dau­giau nei 200 bend­ri­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je ir šis skai­čius kiek­vie­nais me­tais au­ga. Ko­dėl bend­ri­jos krei­pia­si į mus? To­dėl, kad bend­ri­jų pir­mi­nin­kams daž­nai trūks­ta ži­nių, kaip ko­ky­biš­kai vyk­dy­ti dau­gia­bu­čių na­mų prie­žiū­rą. Be to, da­lis bend­ri­jų pir­mi­nin­kų tik da­bar pa­ma­tė, koks iš tie­sų su­dė­tin­gas jų dar­bas“, – sa­ko „Ma­no būs­to“ at­sto­vai.


Spe­cia­li ak­ci­ja

Pa­gal pa­sta­tų prie­žiū­ros stan­dar­tą dir­ban­tis „Ma­no būs­tas“ sie­kia dar glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su Kau­no dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų bend­ri­jo­mis, to­dėl skel­bia spe­cia­lią ak­ci­ją.

Pir­mie­ji de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rie pa­si­ra­šys vi­są ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tį su „Ma­no būs­tu“, gaus do­va­nų itin pa­trauk­lų pa­siū­ly­mą – dau­gia­bu­čio ad­mi­nist­ra­vi­mą tik už 7 eu­ro cen­tus už 1 kv. m.  Įp­ras­tas vi­du­ti­nis ad­mi­nist­ra­vi­mo ta­ri­fas bend­ri­jo­se sie­kia 15–18 ct už 1 kv. m.

Ak­ci­ja ga­lio­ja tik iki 2016 m. sau­sio 1 d. Pa­siū­ly­mų skai­čius ri­bo­tas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Tik info:, tik Jūsų pamąstymui

Tik info:, tik Jūsų pamąstymui portretas
"Kauno dienoje" šiandien straipsnis tokiu pat pavadinimu. Siūlo UAB"Mano būsto"administravimo paslaugą už 7 Euro cnt/m2. Šiandien Kauno savivaldybės puslapyje (žr."Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, sąrašas" ,http://www.kaunas.lt/index.php?4040566727) nurodytas UAB"Mano būstas" įmonių tarifas yra 0,0521 Eur/m2 už administravimo paslaugą. Tai yra dviem centais mažesnis, nei dabar siūlo kaip akciją. Kas pirmas nori akcijos?

Danute

Danute portretas
O mes samdome imone. Viskas puiku, darbai laiku atliekami, niekas per daug pinigu nelupa. Anksciau kai pirmininkas viskuo rupinosi, tai balaganas buvo. Nepagailekite keliu euru ir namas atrodys kaip saldainis.

Aleksandras

 Aleksandras portretas
Jai name vieni pensininkai,nieko nenori daryti, namas jau byra,rusiai supuve.smarvė, o jie sako kad nieko nereikia jiems, jie klysta, reikia tada adminstratoriaus kad sutvarkytu,kitaip namas ir butu verte bus nuline. Juk senas namas, o jame buta parduoti neimanoma, Pensininkai bendrijos nekuria, nera kam kurti, nesupranta, tada jau iseitis nama administruoti.
VISI KOMENTARAI 5

Galerijos

Daugiau straipsnių