Parlamente žengtas žingsnis link galingų fejerverkų uždraudimo

 • Teksto dydis:

Šią savaitę parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą uždrausti Lietuvoje naudoti galingus fejerverkus ir sugriežtinti silpniausiųjų pardavimą.

Atitinkamoms socialdemokrato Lino Jonausko Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisoms pritarta po pateikimo, už jas balsavo 55 parlamentarai, prieš buvo trys, susilaikė 22. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.

„Prieš­šven­ti­niu lai­ko­tar­piu vi­si, ma­tyt, esa­me pa­ty­rę to­kių at­ve­jų, kai pa­aug­liai, jau­ni­mas pri­si­per­ka pe­tar­dų, sprog­di­na, mė­to po ko­jo­mis, mė­to gy­vū­nams ir taip to­liau. Dėl fe­jer­ver­kų ža­los daug dis­ku­tuo­ti, ma­tyt, ne­rei­kia, nes ji­ yra aki­vaiz­di“, – pristatydamas savo projektą Seime sakė L. Jonauskas.

Anot jo, šaudant fejerverkus ore de­šim­ti­mis kar­tų padidėja kie­tų­jų da­le­lių kon­cen­tra­ci­ja, išmetama ki­tų che­mi­nių me­džia­gų.

„(...) kie­tų­jų da­le­lių kon­cen­tra­ci­ja vir­ši­ja nor­mas de­šim­ti­mis kar­tų po fe­jer­ver­kų šau­dy­mo, ža­la da­ro­ma ne tik ap­lin­kai, bet gy­vū­nams ir žmo­nėms. Dėl šios prie­žas­ties, kaip ir ne­ma­žai Eu­ro­pos Są­jun­gos mies­tų ir vals­ty­bių, siū­lo­me pra­dė­ti dis­ku­si­jas ir pa­si­sa­ky­ti dėl griež­tes­nio fe­jer­ver­kų nau­do­ji­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je“, – teigė jis.

Pagal projektą, nuo liepos 1-osios siūloma išvis uždrausti naudoti F4 kategorijos fejerverkus, o F2 kategorijos fejerverkus leisti įsigyti ir naudoti tik pilnamečiams asmenims.

F2 kategorijos fejerverkams priklauso mažą pavojų, mažai triukšmo keliančios pirotechnikos priemonės. Jos skirtos naudoti aptvertose teritorijose lauke.

F4 kategorijai priskiriami fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti naudoti tik pirotechnikams.

Anot L. Jonausko, daugelis Europos miestų atsisako švenčių metu naudoti vienų taršiausių – F4 kategorijos civilinių pirotechnikos priemonių.

Seimo narys Mindaugas Puidokas siūlė apsvarstyti galimybę drausti ne galingiausius, o mažiau galingus fejerverkus, nes „bū­tent jų ma­si­nis nau­do­ji­mas yra žen­kliai pa­vo­jin­ges­nis tiek ap­lin­ko­sau­gi­niu požiūriu, tiek ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų at­ve­ju“.

„Juk F4 ka­te­go­ri­jos pi­ro­tech­ni­ką nau­do­ja fak­tiš­kai tik li­cen­ci­juo­tos įmo­nės, ku­rios bent jau už­tik­ri­na žmo­nių sau­gu­mą, kai bū­na tos di­džiu­lės mies­to šven­tės ir pa­na­šūs ren­gi­niai, ten žmo­nės pro­fe­sio­na­lai tą nau­do­ja“, – sakė jis.

Tai tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas, kur, ka­da ir kiek ga­li­ma šau­dy­ti.

L. Jonauskas savo ruožtu teigė, kad uždrausti F3 ka­te­go­ri­jos pirotechnikos gaminius netikslinga, nes jų įsigyti ir naudoti gali tik pilnamečiai asmenys.

„La­bai ti­ki­mės ir ape­liuo­ja­me į jų są­mo­nin­gu­mą. Bet ko­kiu at­ve­ju žmo­nės vis ma­žiau per­ka ir pa­tys, ne­rei­kia, ma­tyt, vis­ko ir kiek­vie­ną die­ną pa­sa­ky­ti, ap­ri­bo­ti, už­draus­ti. Žmo­nės su­pran­ta, kad tų fe­jer­ver­kų nau­do­ji­mas yra pi­ni­gų iš­lei­di­mas tie­sio­gi­ne to žo­džio pras­me į orą, be nau­dos. Tuos pi­ni­gus žmo­nės ran­da kur pra­smin­giau pa­nau­do­ti. Mes da­bar kal­ba­me apie pa­vo­jin­giau­sius ir tar­šiau­sius fe­jer­ver­kus, tai dis­ku­si­ja yra apie F4 ka­te­go­ri­ją“, – aiškino parlamentaras.

Liberalė Edita Rudelienė projektą vadino diskriminaciniu, nes juo siekiama uždrausti tik vienos kategorijos fejerverkus.

Jos partijos kolega Viktoras Pranckietis tvirtino, kad uždrausti – lengviausia, ir siūlė palikti tokius sprendimus priimti savivaldybėms.

„Taip, bū­na šau­dy­mų į tuš­čią ar­ba iš tuš­čio, ar­ba ne iš tuš­čio, bet į tuš­čią. Kai 2009 me­tais Vil­niu­je il­gai tę­sė­si fe­jer­ver­kai tūks­tant­me­čio pro­ga, į rū­ko de­be­sis, ku­rių vi­siš­kai ne­si­ma­tė, ta­da bu­vo iš­leis­ti gal 3 mln. li­tų. Bet siū­ly­čiau to­kius da­ly­kus ir to­kius spren­di­mus pa­lik­ti pri­im­ti sa­vi­val­dy­bių dis­kre­ci­jai. Tai tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas, kur, ka­da ir kiek ga­li­ma šau­dy­ti“, – sakė jis.

„Ir pas­ku­ti­nis toks ar­gu­men­tas ga­lė­tų bū­ti – o ką da­ry­si­me su ta se­no­vi­ne pa­tran­ka, su ku­ria skel­bia­me šven­tes? Ją da­bar už­ki­ši­me vi­sam lai­kui?“ – pridūrė jis.

BNS užsakymu bendrovės „Vilmorus“ pernai spalį atlikta apklausa parodė, jog fejerverkų naudojimui renginiuose nepritaria ar greičiau nepritaria 54 proc. gyventojų, tai yra daugiau nei pusė šalies gyventojų, 35 proc. tokį šventimo būdą palaiko arba greičiau palaiko.NAUJAUSI KOMENTARAI

aha

aha portretas
Tokie sprendimai grąžina Lietuvą į sovietmetį kur viskas buvo draudžiama.

jo

jo portretas
Tikri idiotai - fejerverkus draudžia, o upės dažyti leidžia (Patriko diena). Taigi gamtos tarša ir stresas žuvims, ir kitiems vandens organizmams.

Nežinojau,kad Landsbergis

Nežinojau,kad Landsbergis portretas
priima sprendimus dėl fejerverkų...Atrodo,kad komentus barškina ligoniai po lobotomijos .
VISI KOMENTARAI 9
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių